Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky opäť ocení významné osobnosti pamiatkovej starostlivosti

Tlačová správa, 19. apríl 2023, Bratislava

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky opäť ocení významné osobnosti pamiatkovej starostlivosti

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v stredu 26. apríla 2023 o 13.00 sa uskutoční v priestoroch Západoslovenského múzea v Trnave už pätnásty ročník slávnostného odovzdávania ocenenia, ktoré nesie meno zakladajúcej osobnosti bádania o výtvarnom umení na Slovensku – historičky umenia doc. PhDr. Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905 – 1973). Je symbolickým uznaním dlhoročného profesionálneho pôsobenia jednotlivcov v sfére ochrany a popularizácie pamiatkového fondu na Slovensku.

Generálny riaditeľ Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Ing. arch. Pavol Ižvolt, MSc. odovzdá v roku 2023 ocenenie nižšie uvedeným laureátkam.

Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. (*1953)

Spolupracovala na desiatkach pamiatkových výskumov, vypracovala viaceré metodické materiály pamiatkovej ochrany. Venovala sa výskumu hradných areálov aj problematike pamiatkových zón. Pôsobila ako zástupkyňa Pamiatkového úradu Slovenskej republiky v štruktúrach UNESCO a stála pri vytváraní podkladov pre zápis prvých slovenských  lokalít zaradených do Zoznamu svetového a kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Je autorkou náučno-populárnych publikácií venovaných národným kultúrnym pamiatkam, objektom ľudovej architektúry či historickým mestám Slovenska. Pôsobila aj ako dlhoročná členka redakčnej rady časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo. 

PhDr. Mária Lamiová-Schmiedlová, CSc. (*1935)

Ťažiskom vedeckovýskumného zamerania archeologičky Márie Lamiovej-Schmiedlovej sa stala doba rímska. Venovala pozornosť hospodársko-spoločenským vzťahom, etnicite obyvateľov žijúcich na území Košickej kotliny a Východoslovenskej nížiny a ich kontaktom s rímskymi provinciami i územiami na sever od Karpát. Reálie obdobia priblížila vo svojej rozsiahlej odbornej i populárno-náučnej publikačnej činnosti doma i v zahraničí. Významne sa zaslúžila o popularizáciu archeológie a s ňu spojeného kultúrneho dedičstva, ako aj budovanie partnerstiev a odborných vzťahov s kultúrnymi pamäťovými inštitúciami.

Ing. Eva Semanová (*1958)

V rámci svojej 30-ročnej profesionálnej kariéry sa autorsky podieľala na príprave množstva teoretických odborných a metodických materiálov z oblasti ochrany historickej zelene. Pôsobila aj ako riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Prešov. Zamerala sa na systematickú pasportizáciu zelene v prostredí ikonických pamiatok – súboru drevených kostolíkov. Usilovala sa o posilnenie vnímania architektonických pamiatok v kontexte ich bezprostredného okolia a historických súvislostí, ktoré ovplyvňovali ich formovanie, pričom sa inšpirovala aj skúsenosťami z Veľkej Británie, všeobecne známej svojim aktívnym prístupom pri záchrane a permanentnej údržbe parkov a záhrad.

Mgr. Halina Mojžišová(*1949 – †2011 ) in memoriam

Pracovala ako historička na úseku pamiatkovej starostlivosti v oddelení histórie a ľudovej architektúry, neskôr ako odborný pracovník v knižnici Pamiatkového ústavu, predchodcu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Venovala sa výskumu a prieskumu  historických pamiatok, ako aj príprave materiálov pri vyhlasovaní národných kultúrnych pamiatok. Spracovala mnohé bibliografické práce o dejinách pamiatkovej starostlivosti na Slovensku, čím nadviazala na dielo PhDr. Vendelína Jankoviča, CSc. K dispozícii tak máme jedinečný a komplexný prehľad o publikovaných výskumoch a problematike ochrany kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky si váži prínos uvedených osobností k ochrane pamiatok na Slovensku a vyjadruje oceneným laureátkam úprimné poďakovanie za ich úsilie o posilnenie spoločenského povedomia o  jedinečných hodnotách nášho kultúrneho dedičstva.

Slávnostné podujatie sa uskutoční pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel, ktorý si pripomíname každoročne 18. apríla.

Viac informácií o ocenení: https://www.pamiatky.sk/podujatia/cena-pusr/

Mgr. Petronela Križanová, PhD.