Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2018

28. februára 2018 sa zišla komisia na výber laureátov tohtoročnej Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej, aby vybrala ocenených z týchto 15 nominácií:

Ing. arch. Ivan Gojdič
doc. PhDr. Karol Kahoun, CSc.
Mgr. Edita Kušnierová
akad. soch. Juraj Maták
Mgr. Jozef Medvecký, PhD.
PhDr. Darina Petranská
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
PhDr. Juraj Spiritza
akad. mal. Mária Spoločníková
Ing. arch. František Fackenberg in memoriam
PhDr. Anton C. Glatz in memoriam
PhDr. Jan (Ješek) Hoffman in memoriam
akad, mal. Andrej Kuc in memoriam
PhDr. Tamara Nešporová in memoriam
PhDr. Marta Remiašová in memoriam

Anonymným hlasovaním členovia komisie rozhodli, že tohtoročnými laureátmi ceny sú:
Ing. arch. Ivan Gojdič, PhDr. Darina Petranská, PhDr. Anton C. Glatz in memoriam.

Ing. arch. Ivan Gojdič pôsobil po absolvovaní Katedry architektúry na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava v roku 1973 na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a ďalších organizáciách podieľajúcich sa na ochrane kultúrnych pamiatok – funkcie od asistenta, cez vedúceho oddelenia, odboru, vedúceho výroby v Štátnych reštaurátorských ateliéroch. V rokoch 1990 – 1994, 1996 – 1998 ako riaditeľ Slovenského pamiatkového ústavu. Od roku 1999 je externý vysokoškolský pedagóg na Fakulte architektúry STU a Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
V rokoch 2002 – 2010 pôsobil ako vedúci Katedry dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, do súčasnosti výskumník v oblasti architektonicko-historických, urbanisticko-historických výskumov a vysokoškolský pedagóg na Trnavskej univerzite.
Jeho odborná činnosť je zameraná na urbanizmus historických sídiel a predovšetkým na výskum a obnovu sakrálnych pamiatok. Popri spracovaní podkladov a presadení vyhlásenia jadra Košíc za najväčšiu pamiatkovú rezerváciu na Slovensku a štúdiách obnovy a revitalizácie historických jadier, napr. Prešova, Banskej Štiavnice, Spišskej Kapituly, Svätého Jura, Popradu či Žiliny spolu s kolegyňou Mgr. Silviou Paulusovou aktualizovali zásady pamiatkovej ochrany Mestskej pamiatkovej rezervácie v Trenčíne. Spolupodieľal či priamo viedol obnovu viacerých sakrálnych kultúrnych pamiatok. Bol pri záchrane malých kaplniek, vidieckych kostolíkov i drevených cerkví na východnom Slovensku, ale aj pri obnove takých národných kultúrnych pamiatok ako Kalvária v Banskej Štiavnici, gotický chrám v Štítniku, artikulárny drevený kostol v Kežmarku, pri začiatkoch prác na Dóme sv. Alžbety v Košiciach, reštaurovaní výzdoby univerzitného Kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kláštora v Jasove či napokon pri obnove západných priestorov katedrály Dómu sv. Martina v Bratislave. Po umožnení realizovania pamiatkových výskumov v rámci živnosti vykonal desiatky výskumov na v podstate všetkých druhoch stavieb, od hradov a kaštieľov, cez sakrálne stavby, meštiansku a ľudovú architektúru, po industriál. Pracoval i na výskumoch urbanistických mestských celkov. Pod jeho vedením dosiahli oprávnenia na výkon výskumov jeho viacerí spolupracovníci. Svoje odborné znalosti a skúsenosti z práce s mladými kolegami v ústave a z ochranárskych aktivít predovšetkým v 80. rokoch (Bratislava nahlas) uplatnil aj po prechode do pedagogickej praxe v roku 1999 ako externý pedagóg na Fakulte architektúry STU a Vysokej škole výtvarných umení a napokon ako interný pedagóg na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity, kde bol od roku 2002 do 2010 vedúcim Katedry dejín a teórie umenia. Publikoval viacero odborných materiálov a referátov doma aj v zahraničí.
Je dlhoročným členom redakčnej rady prestížnej revue Pamiatky a múzeá.

PhDr. Darina Petranská sa tohto roku dožíva významného jubilea – 70 rokov života. Nesporne patrí k silnej generácii pamiatkarov, ktorí zasiahli do slovenského sveta ochrany pamiatkového fondu za posledné polstoročie. Po skončení Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, odboru Vzdelávanie a výchova dospelých v špecializácii výchova umením, nastúpila v roku 1971 na Pamiatkový ústav, regionálne stredisko Prešov. Spracovávala odborno-metodické podklady pre obnovu architektonických objektov v celej ich škále, vyjadrovala sa k obnove technických pamiatok, ulíc, k obnove parkov, v archíve je aj stanovisko k úpravám na archeologickej lokalite, robila aj reštaurátorské zámery. Jej ZOP (zásady ochrany pamiatky) a ZPÚ (zásady pamiatkovej úpravy) v prešovskom archíve sa najviac venujú sakrálnym stavbám a kaštieľom na Gemeri, v okresoch Bardejov, Humenné, Prešov i na Spiši. Neskôr sa začala venovať meštianskej architektúre. Jej prioritou sa stala vtedajšia Pamiatková rezervácia Prešov, kde pôsobila až do roku 2007.
V roku 1982 ukončila postgraduálne štúdium v odbore architektúra, špecializácia dejiny architektúry a pamiatkovej starostlivosti na katedre architektúry Českého vysokého učení technického v Prahe. Publikovala veľa odborných článkov v časopisoch a zborníkoch. Prednášala na seminároch, konferenciách, odborných i spoločenských podujatiach, viedla mnohých študentov pri diplomových prácach, spracovávala recenzné posudky. Spracovala architektonicko-historické výskumy meštianskych domov v Prešove, Sabinove, Bardejove a v Košiciach. Výskumy stredovekej Starej mestskej školy v Prešove, klasicistického kaštieľa Pillerovcov v Ruských Pekľanoch, neskorogotickej Caraffovej väznice v Prešove či gotickej Kaplnky sv. Kunhuty vo Veľkom Šariši dokladujú jej vysoký odborný potenciál.
Dr. Petranská aj po ukončení aktívnej práce na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov ostala v odbore, ale na platforme osvety.

PhDr. ANTON C. GLATZ , in memoriam (*1945 †2001).
Dr. Glatz bol dlhoročný pracovník SNG a kurátor zbierky gotického umenia.
Umeleckohistorické dielo Dr. Antona C. Glatza v oblasti stredovekého výtvarného umenia je rozsahom spracovaného materiálu, metódou spracovania na základe precízne vnímaných vzťahov a súvislostí, a tiež hodnotiacimi závermi, základným potenciálom historika umenia v pamiatkovej praxi. Publikovaný materiál A.C. Glatza je zároveň otvorený nadväzujúcim poznatkom, i aktuálnym kritickým hodnoteniam.

Cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2018 bude slávnostne udelená laureátom pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel. Ocenenie odovzdá generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 21. apríla 2018.

POZVÁNKA (PDF, 1253 kB)

Viac informácií:

/page/cena-pusr