Prejsť na obsah

Cena Pamiatkového úradu SR 2013

Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2013

Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatok a historických sídiel bude 27. apríla 2013 v Červenom Kláštore po šiestykrát slávnostne udelená cena Pamiatkového úradu SR za celoživotné dielo a mimoriadny prínos v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky – Cena Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2013. Tohtoročnými laureátmi ceny sú Mgr. Magdaléna Brázdilová, Ing. arch. Andrej Fiala a Mgr. Alexander Frický, CSc. in memoriam.

Historička umenia Mgr. Magdaléna Brázdilová sa narodila v roku 1943 v Banskej Bystrici. Vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1964 pracovala v Mestskom múzeu, neskôr v Bratislavskej informačnej službe (1966 – 1969). V roku 1969 nastúpila do novozaloženej Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a výrazne sa podieľala na jej formovaní. V roku 1977 začala pracovať v Ústredií umeleckých remesiel, kde založila a vybudovala útvar reštaurovania. Po zmene organizácie pamiatkovej starostlivosti v roku 1981 pracovala v novovzniknutých Štátnych reštaurátorských ateliéroch, neskôr ako vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru Bratislava. Po zlúčení Štátnych reštaurátorských ateliérov s Pamiatkovým ústavom v roku 1994 pracovala v Archíve Pamiatkového ústavu, bola tajomníčkou jeho Reštaurátorskej, neskôr Odborno-metodickej komisie. Po odchode do dôchodku sa venuje najmä umeleckohistorickým výskumom a spracovávaniu návrhov na reštaurovanie pamiatok.

Ing. arch. Andrej Fiala sa narodil v roku 1933 v Spišskej Novej Vsi. V roku 1959 absolvoval Fakultu architektúry SVŠT v Bratislave. Počas trojročného pôsobenia v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody vypracoval zoznam slovenských hradov, ktorý sa stal základom ich kategorizácie a predznamenal jeho budúcu publikačnú činnosť. V rokoch 1962 – 1965 pracoval v Archeologickom ústave SAV, neskôr v Slovenskom národnom múzeu, kde sa venoval komplexnému výskumu Bratislavského hradu. V roku 1969 sa vrátil do SÚPSOP, bol vedúcim oddelenia hradov a fortifikácií. V roku 1978 nastúpil do Krajského strediska štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave, po piatich rokoch sa opäť vrátil do ústrednej pamiatkovej inštitúcie, ktorá sa premenovala na Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti. Koncom roka 1984 nastúpil do Správy Bratislavského hradu, založenej na prípravu a realizáciu druhej etapy obnovy hradu a jeho areálu. Jeho pamäť a erudíciu aj v súčasnosti využívajú bádatelia pri výskumoch stredovekej architektúry.

Mgr. Alexander Frický, CSc. sa po neľahkom období politickej diskriminácie koncom 40. rokov 20. storočia, keď nemohol dokončiť štúdium práva na Karlovej univerzite v Prahe a po niekoľkých rokoch manuálnej práce vo výrobe, stal riaditeľom Šarišského múzea v Bardejove, kde inicioval rozsiahle výskumné, zberateľské a prezentačné projekty. Sústredením do múzea zachránil pred záhubou množstvo ikon z regiónu, pripravoval vznik múzea ľudovej architektúry a podieľal sa na obnove architektonických pamiatok v Bardejove. Do vtedajšieho Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti v Bratislave nastúpil v roku 1963 a v tejto niekoľkokrát premenovanej centrálnej pamiatkovej inštitúcii pôsobil viac ako tridsať rokov. Po odchode do dôchodku sa až do svojej smrti v roku 2000 aktívne zúčastňoval diania v oblasti ochrany pamiatok. Výsledky jeho dlhoročnej práce sú zdokumentované v bohatej publikačnej činnosti, ktorú dodnes využívajú pamiatkari v poradenskej a výskumnej činnosti.

Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej 2013 odovzdá generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová na slávnostnom podujatí v Kostole sv. Antona Pustovníka v areáli národnej kultúrnej pamiatky – kartuziánskeho kláštora v Červenom Kláštore 27. apríla 2013 o 10.30 hod.