Prejsť na obsah
Úradná tabuľa KPÚ Prešov Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Prešov

13.09.2023 | „V254 – Úprava VN vedenia v obci Ždiar“ v obci Ždiar, Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Ždiar – Horný koniec – rozhodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (PDF, 134 kB) 07.09.2023 | Vysoké Tatry, Hrebienok, Pavilón Szilágyiho na pozemku KN-C parc. č. 8148/31 v k. ú. Starý Smokovec (KN-E parc. č. 1980/2), osadenie repliky reliéfu a dodatkovej […]

Čítať viac

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

25.09.2023 | „Slatinská alej“ stavba v k. ú. Beluša – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum (PDF, 618 kB) 19.09.2023 | „Bojnice Bažantnica Castor &Pollux HePa Consulting  SO 704 dopravné stavby SO 672 odvedenie dažďových vôd SO 902 oporný múr“ stavba v k. ú. Bojnice investora: Castor&Pollux, s.r.o. v zastúpení: HePa Consulting, s.r.o. – oznámenie o začatí správneho […]

Čítať viac

Úradná tabuľa PÚ SR Úradná tabuľa

Úradná tabuľa PÚ SR

28.09.2023 | Hrádza, priepad hrádze, kanál vodný (náhonný jarok) a zariadenie technologické ako ďalších pamiatkových objektov NKP Nádrž vodná Evička v Štiavnických Baniach, v k. ú. Štiavnické Bane, okr. Banská Štiavnica – oznámenie o zápise národnej kultúrnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod č. 3264/2-5 (PDF, 324 kB) 18.09.2023 | Cintorín vojnový v obci Výrava […]

Čítať viac

Úradná tabuľa KPÚ Trnava Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Trnava

13.09.2023 | Hlohovec, Hlohová 25, súp.č. 83, parcela 268 v kat.úz. Hlohovec, Pamiatková zóna Hlohovec – oznámenie o začatí správneho konania vo veci úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území (PDF, 232 kB) 12.09.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Jánošíkova 3.SC“ v katastrálnom území Piešťany – oznámenie o vydaní rozhodnutia o nevyhnutnosti vykonať archeologický výskum (PDF, 241 kB) 07.09.2023 | „Šalgočka […]

Čítať viac

Úradná tabuľa KPÚ Nitra Úradná tabuľa

Úradná tabuľa KPÚ Nitra

22.09.2023 | „F2BTS-FO-0059BR“, líniová stavba v k. ú. Šaľa a Diakovce, okr. Šaľa – rozhodnutie o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu v súvislosti s navrhovanou stavbou (PDF, 501 kB) 13.09.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Dubník, Juh ÚO02459“, v k. ú. Dubník, okr. Nové Zámky – oznámenie o vydaní rozhodnutia vo veci nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum (PDF, 141 […]

Čítať viac