Prejsť na obsah

Berlínska výzva k akcii

Berlínska výzva k akcii - ilustračný obrázok
BERLÍNSKA VÝZVA K AKCII
KULTÚRNE DEDIČSTVO
PRE BUDÚCNOSŤ EURÓPY
PREAMBULA
Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018 predstavuje prelom v európskom stále rastúcom hnutí za zachovanie kultúrneho dedičstva. Na tomto impulze musíme stavať, uznať a rozvíjať pozitívnu a spájajúcu moc nášho kultúrneho dedičstva a hodnôt tak, aby sme spojili európskych občanov a komunity a dali celému európskemu projektu hlbší zmysel. Nastal čas pre akciu.

Berlínsku výzvu k akcii predstavili na Európskom summite pre kultúrne dedičstvo, ktorý sa konal 22. júna 2018 v Berlíne, tri spoluorganizátoriské organizácie, a to EUROPA NOSTRA – Hlas kultúrneho dedičstva v Európe, Nemecký výbor pre ochranu pamiatok (DNK), ktorý v Nemecku pôsobí ako národný koordinátor Európskeho roka kultúrneho dedičstva, a Nadácia pruského kultúrneho dedičstva (SPK) so sídlom v Berlíne.

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva (ERKD) sa v dňoch 18. až 24. júna 2018 konal v Berlíne prvý summit týkajúci sa európskeho kultúrneho dedičstva, na ktorom sa stretlo veľké množstvo občanov a organizácií z celej Európy. Boli medzi nimi zástupcovia inštitúcií, združení, nadácií a vysokých škôl, ďalej náboženských komunít a lokalít, ktoré sa všetky zaoberajú kultúrnym dedičstvom, architekti, pracovníci múzeí, reštaurátori, remeselníci, umelci, súkromní vlastníci historických domov a lokalít svetového dedičstva, výskumníci a učitelia, zástupcovia orgánov verejnej moci a finančných inštitúcií, podnikatelia, začínajúce podniky, (umeleckí) historici, novinári, fotografi, študenti, mladí dobrovoľníci a ďalej zástupcovia ministerstiev kultúry, starostovia historických miest, poslanci Európskeho parlamentu, národných a regionálnych parlamentov, zástupcovia inštitúcií Európskej únie, ako aj zástupcovia Rady Európy, UNESCO a Medzinárodného centra pre štúdium ochrany a reštaurovania hmotného kultúrneho dedičstva (ICCROM) a mnohých sietí európskeho dedičstva.

Táto Berlínska výzva na akciu čerpá inšpiráciu a odvodzuje svoju legitimitu zo znalostí, nadšenia a zapojenia všetkých žien a mužov, ktorí sa o kultúrne dedičstvo (či už hmotné, nehmotné, či digitálne) starajú a ktorí ako profesionáli či dobrovoľníci venujú svoje vedomosti, čas a energiu, aby zaistili odovzdanie tohto dedičstva budúcim generáciám. Hospodársky prínos ich práce je značný; jej spoločenská a kultúrna hodnota nevyčísliteľná.

Berlínska výzva na akciu je založená tiež na príspevkoch národných koordinátorov ERKD, členov Výboru zúčastnených strán ERKD, ako aj členov platformy organizácií v oblasti európskeho kultúrneho dedičstva (European Heritage Alliance 3.3.) a na ich podpore.

Týmto vyzývame tých, ktorým leží minulosť, súčasnosť a budúcnosť Európy na srdci, aby túto Berlínsku výzvu k akcii podpísali, podporili a zdieľali v čo najširšej miere.


BERLÍNSKA VÝZVA K AKCII

MY, nižšie podpísaní OBČANIA, ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE … sme pripravení prevziať spoločnú zodpovednosť, a rozvíjať tak súdržnú silu a potenciál nášho spoločného kultúrneho dedičstva, aby sme postúpili na ceste k mierumilovnejšej, bohatšej, inkluzívnejšej a spravodlivejšej Európe.

Práve teraz, v Európskom roku kultúrneho dedičstva, máme jedinečnú príležitosť ovplyvniť diskusiu o budúcnosti Európy. S ohľadom na ohromné ​​množstvo problémov, či dokonca hrozieb pre základné európske hodnoty nemožno túto diskusiu obmedziť iba na politické, hospodárske či bezpečnostné aspekty. Pokiaľ hovoríme o Európe, musíme „zmeniť rétoriku“. Musíme dostať naše spoločné kultúrne dedičstvo tam, kam patrí: do samého centra európskych politík a priorít.


  1. Naše kultúrne dedičstvo je tým, čo z nás robí Európanov, pretože odráža naše rozmanité a zdieľané hodnoty, kultúru a spomienky. Je preto naozajstným stelesnením európskej „jednoty v rozmanitosti“ a pomáha nám čeliť snahám o odštiepenie, ktoré predstavujú hrozbu pre našu spoločnosť;
  2. Naše kultúrne dedičstvo odráža mnoho úrovní našej identity na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni; všetky tieto úrovne sú vzájomne prepojené, posilňujú sa a stále sa rozvíjajú;
  3. Naše kultúrne dedičstvo rozvíja ako zmysel pre spolupatričnosť s miestnou komunitou, tak zmysel pre spolupatričnosť a solidaritu v Európe;
  4. Naše kultúrne dedičstvo spája generácie, pretože odráža vzájomné obohacovanie a cezhraničný pohyb ľudí a myšlienok po niekoľko storočí spoločnej histórie. Ako také je základom nielen pre ohľaduplný a obohacujúci dialóg a vzájomnú spoluprácu vo vnútri i naprieč rôznymi komunitami v Európe, ale aj pre spoluprácu s inými kultúrami sveta;
  5. Naše kultúrne dedičstvo je mostom medzi našou minulosťou a budúcnosťou. Umožňuje nám čerpať z našich kultúrnych tradícií a histórie a stavať na nich a súčasne nám pomáha zaceliť a zahojiť rany minulosti. Zároveň je inšpiráciou pre súčasnú tvorivosť a inovácie. Ako také je zdrojom neustáleho vzdelávania a inšpirácie a základom pre aktívne a zodpovedné občianstvo;
  6. Naše kultúrne dedičstvo je teda kľúčovou hnacou silou udržateľného rozvoja a väčšej súdržnosti, a priamo aj nepriamo tiež zdrojom veľkého množstva zmysluplných pracovných miest;
  7. Naše kultúrne dedičstvo prináša do prostredia, v ktorom žijeme, harmóniu a krásu, rovnako do prostredia vytvoreného človekom, tak aj toho, ktoré vytvorila príroda, čím zlepšuje náš blahobyt a kvalitu života.


Keď teraz, v roku, v ktorom si pripomíname 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, opäť upozorňuje na to, že právo na kultúrne dedičstvo je základným ľudským právom, a keď sa teraz, v Európskom roku kultúrneho dedičstva znovu zaväzujeme uplatňovať zásady zakotvené v celom rade príslušných politických dokumentov, ktoré už prijalo mnoho európskych a medzinárodných organizácií, nastal čas preniesť tieto zásady do účinnej akcie s hmatateľnými výsledkami pre Európu a jej občanov:

AKCIA 1 VYPRACOVANIE EURÓPSKEHO AKČNÉHO PLÁNU PRE KULTÚRNE DEDIČSTVO

Vyzývame na prijatie ambiciózneho európskeho akčného plánu pre kultúrne dedičstvo ako trvalého odkazu Európskeho roka kultúrneho dedičstva. Tento akčný plán, ktorý už bol ohlásený v nedávno prijatej Novej európskej agende pre kultúru, je potrebné pripraviť a vykonávať s plným zapojením a účasťou všetkých príslušných zainteresovaných strán z verejného i súkromného sektora, vrátane občianskej spoločnosti. Tento plán musí byť tiež všestranný a prepojený s ostatnými kľúčovými politikami a prioritami EÚ a musí byť úplne v súlade s nedávnymi závermi Rady EÚ. Odkazujeme na ciele a oblasti politiky, napríklad sociálna súdržnosť, regionálny rozvoj, rozvoj miest, rozvoj vidieka, životné prostredie, politiky v oblasti morského prostredia a cestovného ruchu, udržateľný rozvoj a prispôsobenie sa zmene klímy, výskum a inovácie, digitálne politiky, vzdelávanie a rozvoj zručnosti, a samozrejme mládež. Tento akčný plán by mal mať taktiež svoju vonkajšiu dimenziu, pretože Európska únia musí tiež prevziať globálnu zodpovednosť a osloviť partnerov v rámci EÚ aj za jej hranicami. Akčný plán by preto mal byť zlučiteľný s Rámcovým dohovorom Rady Európy o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť (Faro) a jej nedávnou Stratégiou európskeho dedičstva pre 21. storočie a ďalej s Agendou OSN pre udržateľný rozvoj 2030.

AKCIA 2 UZNANIE DEDIČSTVA AKO PRIORITY EURÓPSKYCH POLITÍK A FINANCOVANIA

Vyzývame inštitúcie EÚ, aby v rámci podpory budúceho európskeho akčného plánu pre kultúrne dedičstvo plne uznali v nadchádzajúcich politických programoch a novom viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2021-2027 kultúrne dedičstvo za strategickú prioritu. To prispeje k veľmi potrebným investíciám do európskeho ľudského a kultúrneho kapitálu a podpory európskych hodnôt. Zároveň sa všetci zaväzujeme pokračovať vo zvyšovaní povedomia o význame a prínosoch kultúrneho dedičstva pre Európu. To je dôležité najmä vzhľadom na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v máji 2019, a následné vymenovanie novej Európskej komisie.

AKCIA 3 SPOJENIE MIESTNEJ, CELOŠTÁTNEJ A EURÓPSKEJ ÚROVNE

Jednotlivé úrovne verejnej správy sú pre rozvinutie plného potenciálu kultúrneho dedičstva ako strategického zdroja pre spoločnosť, hospodárstvo, kultúru a životné prostredie kľúčové. Vyzývame preto všetky štáty, regióny a mestá v Európe, aby naďalej rozvíjali všestrannú a ctižiadostivú politiku a akčné plány pre kultúrne dedičstvo. Taktiež na ne naliehame, aby posilnili dialóg a spoluprácu s príslušnými európskymi a medzinárodnými organizáciami a občianskou spoločnosťou. Tým bude zabezpečené, že politiky a akčné plány prijaté na rôznych úrovniach verejnej správy, od miestnej, cez celoštátnu až po európsku, sa budú vzájomne dopĺňať a budú spolu kompatibilné.

AKCIA 4 ZACHOVANIE A ODOVZDANIE NENAHRADITEĽNÉHO

Kultúrne dedičstvo je jedinečné a nenahraditeľné. Napriek tomu je často zraniteľné či dokonca ohrozené. Preto je našou spoločnou úlohou zachovať tieto cenné hodnoty, aby ich bolo možné odovzdať budúcim generáciám k (ďalšiemu) využitiu a na to, aby sa z nich mohli budúce generácie radovať. Musíme posilniť potrebné ľudské a finančné zdroje a investovať do zručností a vytvárania kapacít, a zaistiť tak riadnu ochranu, rozvoj a odovzdanie nášho dedičstva, ako na fyzickej, tak aj digitálnej úrovni. V tomto procese musíme naplno využiť vysoké školy a výskumné obce, rozvíjať inovatívne obchodné modely a podporovať tvorivé spolupôsobenie dedičstva a umenia. Mali by sme tiež uznať hodnotu nehmotných prejavov nášho dedičstva, ktoré sa neustále vyvíjajú a obohacujú našu spoločnosť a prostredie, v ktorom žijeme.

AKCIA 5 INVESTÍCIE DO KVALITNEJ OBNOVY DEDIČSTVA

Musíme zabezpečiť a umožniť dostatočné investície, a to ako z verejných, tak aj súkromných zdrojov, do kvalitnej obnovy nášho okolia, miest a vidieka založené na tvorivosti, inováciách a opätovnom využití, inšpirované zásadami kvalitnej „Baukultur“ definovanej v Davoskej deklarácii prijatej na samom počiatku Európskeho roka kultúrneho dedičstva a obohatené o aktívnu účasť občanov a ich komunít a organizácií občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti vítame tvorivé a ohľaduplné spolupôsobenie ochrany nehnuteľného dedičstva a súčasných príspevkov k nášmu nehnuteľnému dedičstvu, ktoré sú prínosom pre dedičstvo zajtrajšie.

AKCIA 6 PODPORA ZVYŠOVANIA POVEDOMIA A HLBŠIEHO POROZUMENIA

Kultúrnemu dedičstvu je potrebné prikladať v rámci vzdelávania všetkých vekových skupín, a to ako formálneho, tak aj neformálneho, oveľa väčší význam. To podporí silnejšiu účasť verejnosti pri zachovaní a odovzdávaní nášho kultúrneho dedičstva. Osobitnú pozornosť treba venovať výučbe a výkladu histórie a dedičstva v širších súvislostiach európskej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Tak budú mať európski občania, najmä deti a mládež, k dispozícii potrebné nástroje, aby hlbšie porozumeli prebiehajúcom stretnutiam a výmenám v rámci Európy a tiež medzi Európou a inými kultúrami sveta. Všetky tieto aktivity napomôžu k vybudovanie ohľaduplných a zmysluplných vzťahov medzi ľuďmi a miestami, kde žijú, pracujú alebo ktoré navštevujú. To tiež uľahčí zvýšenie povedomia o nových obyvateľoch Európy, ich uznanie a začlenenie.

AKCIA 7 IMPULZY AKO ZÁKLAD
Európsky rok kultúrneho dedičstva posilnil v Európe politické impulzy a širokú mobilizáciu kultúrneho dedičstva. Teraz musíme upevniť a ďalej zlepšovať vzájomné pôsobenie najširšieho možného okruhu zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora, vrátane príslušných európskych a medzinárodných organizácií a občianskej spoločnosti. Aby sme to dosiahli, musíme nájsť vhodný recept na vytvorenie stálejšej platformy na zhromažďovanie poznatkov o kultúrnom dedičstve v Európe, budovanie kapacít pre toto dedičstvo a koordináciu jeho podpory.

V Berlíne 22. júna 2018

Berlínsku výzvu možno podpísať online na internetovej stránke Europa Nostra:


Logo ERKD 2018Logo Berlin call 2018