Prejsť na obsah

BARDKONTAKT 2022 – resumé

BARDKONTAKT 2022 – resumé - ilustračný obrázok

V dňoch 22. a 23. 8. 2022 sa konal jubilejný XXX. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BARDKONTAKT 2022, ktorú organizovala Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, v spolupráci s Mestom Bardejov, na tému „Ochrana pamiatok na Slovensku v mozaike udalostí, procesov a osobností“.

Nebolo to však jediné spomínané výročie. V príspevkoch bol premietnutý prierez vývoja pamiatkovej ochrany na Slovensku od vzniku Uhorskej dočasnej pamiatkovej komisie (1872 – 1881) s jej osobnosťami, rovnako ako odkaz Viktora Myskovszkého a jeho Memoranda, tak aktuálneho až do dnešných čias.

Ubehlo rovných 50 rokov od prijatia Konvencie o ochrane svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Zaznelo krátke pripomenutie postavenia jedinečných území s touto značkou a obsiahle úvahy o ochrane krajiny, životného prostredia a klímy.

Vzhľadom na pandémiu nebolo ani minuloročné 70. výročie založenia Pamiatkového úradu SR prezentované tak, ako by si bolo zaslúžilo. Činnosť inštitúcie bola teda odprezentovaná na úrovni vývoja a súčasného právneho stavu ochrany pamiatok a načrtnutia ďalšieho smerovania úradu.

Zaujímavými príspevkami bola pripomenutá neľahká cesta ochrany a záchrany pamiatok v dobách socializmu od národných stavebných podnikov k vzniku SÚRPMO a realizácia obnov v praxi.

Rovnako odznelo stanovisko o interdisciplinárnosti pamiatkovej ochrany od zapojenia konzervačnej vedy, cez špecializované odbory záchrany pamiatok reštaurovaním, až po prezentácie vydarených obnov.

Na podujatí odznelo vyše dvadsať prednášok a prezentácií, zaznamenaných aj v periodicky vydávanom zborníku.

Konferencia konaná pod záštitou a za podpory Ministerstva kultúry SR, ZMOS, Pamiatkového úradu SR a primátora Mesta Bardejov ponúka každoročne priestor na konfrontáciu poznatkov, názorov a skúseností s ochranou pamiatok, pamiatkových území a krajiny. Nech sa jej teda úspešne darí vykročiť do štvrtého desaťročia svojej existencie.

Spracoval: Ing. arch. Ľubica Viničenková, KPÚ Prešov