Prejsť na obsah

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier

XXVII. odborná konferencia Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier - ilustračný obrázok

Logo BardkontaktMesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Vás pozývajú na XXVII. odbornú konferenciu Bardkontakt 2019: Problematika mestských pamiatkových centier, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. – 20. august 2019 v zasadacej miestnosti MsÚ na Radničnom námestí 16 v Bardejove.

V poradí už XXVII. ročník konferencie Bardkontakt je venovaný téme OBNOVA FASÁD MEŠTIANSKEHO DOMU V HISTORICKÝCH JADRÁCH V KONTEXTE ŽIVOTA A ROZVOJA OBCÍ.

Hlavnými tematickými okruhmi konferencie sú:

• Výskum a identifikácia hodnôt fasád, ich prezentácia a interpretácia, podmienky pamiatkovej obnovy
• Princípy obnovy fasád moderny, funkcionalizmu a povojnovej výstavby v historických mestách
• Kritické miesta fasád, technické podmienky úspešnej obnovy fasády
• Údržba fasád, reštaurovanie – periodicita, technológie, špecifické nároky
• Obnova fasád a znižovanie energetickej náročnosti
• Reprezentácia a reklama v kontexte fasády, osvetlenie fasády
• Dvorové fasády revitalizovaných domov – jednota celku, či priestor pre inováciu? Harmonizácia / regulácia prejavov viacerých vlastníkov
• Prenos skúseností – predstavenie dobrých príkladov obnovy NKP a nehnuteľností v historických jadrách, iných skúseností, podnety, námety na riešenie

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu: výmenu názorov, polemiku a šírenie skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa obnovy / údržby fasád. Do diskusie sú prizvaní členovia Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory reštaurátorov, pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Združenia miest a obcí Slovenska, predstavitelia / zástupcovia obcí, odborníci z akademického prostredia a obce výtvarníkov, vlastníci domov v historických jadrách, pracovníci stavebných úradov a správcovských organizácií domového fondu, investori, projektanti, zástupcovia občianskych iniciatív a všetci, ktorých téma zaujíma.

Na konferenciu je nutné sa vopred prihlásiť. Účastnícky poplatok na jeden deň konferencie je 15 €, pri dvojdňovej účasti 25 € na osobu. V cene je zahrnutý obed, občerstvenie, technické zabezpečenie a materiály so Zborníkom. Prednášky budú prebiehať v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku.

Príloha:
Pozvánka s programom (PDF, 2857 kB)
Záväzná prihláška/návratka (docx, 387 kB)

Kontakt:

www.bardkontakt.wixsite.com

email: bardkontakt@gmail.com, bardkontakt@bardejov.sk

Mgr. Mikuláš Ševčík, telefón: 054 4862 172