Prejsť na obsah

Bardkontakt 2018

Bardkontakt  2018 - ilustračný obrázok

Mesto Bardejov, ​Fakulta
architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a
​ Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ​​Vás pozývajú na XXVI. vedeckú
konferenciu
s medzinárodnou účasťou Bardkontakt 2018 zameranú na
problematiku mestských pamiatkových centier.

Téma: CINTORÍNY A PAMÄTNÍKY V KONTEXTE ŽIVOTA A ROZVOJA OBCÍ
Dátum konania: 20. – 21. august 2018
Miesto konania: Bardejov, slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie 16

Tohtoročná konferencia Bardkontakt je venované zvláštnej, no prakticky všade prítomnej súčasti ochrany a zachovania kultúrneho dedičstva – problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov, pomníkov a pamätníkov v živote obcí, v kontexte zachovania miestnych tradícií, prezentácie hodnôt tohto dedičstva, ale aj možností skvalitnenia života obce či ďalšieho rozvoja miestnych komunít. Po celom svete sa zachovali rôzne, odlišne uctievané aj inak spravované – pohrebiská, cintoríny, memoriálne areály, ale aj individuálne hroby. Nezriedka sú doplnené výtvarnými dielami – niekedy s abstraktnými či metaforickými znakmi, inokedy konkrétne zobrazujúcimi osobu alebo dej, ktorý pripomínajú – pomníkmi. Zámerne komponované a upravené objekty alebo areály, ktoré majú pripomínať osobnosť alebo udalosť, ktorá sa stala a ktorá je hodna neustáleho pripomínania, sa zvyknú označovať za pamätníky.

Napriek všeobecne vnímanému podtextu fatálnej nevyhnutnosti konca, cintoríny, pomníky a aj pamätníky vstupujú do systému každodenného života ľudí, do ekonomicky produktívnych procesov spoločnosti, popri produkcii náhrobkov, výrobkov a služieb spojených s údržbou hrobov i celých areálov cintorínov, sa rozvíjajú tiež služby spojené s obradmi a udržiavaním súvisiacich tradícií a radia sa k nim tiež služby cestovného ruchu a edukácie. Svoje nezanedbateľné, veľmi citlivé miesto majú v rozvojových programoch aj v plánoch územného rozvoja miest a obcí. Ich zvládnutie, usmerňovanie či regulácia si vyžadujú komplexný, dobre procesovaný a kooperovaný prístup a programovo systémové riešenia.

Tematické okruhy konferencie:
• Poznávanie a sprostredkovanie histórie prostredníctvom pomníkov, pamätníkov a cintorínov – znaky a súvislosti z obdobia vzniku, nadčasový odkaz a vnímanie memoriálnych pamiatok;
• Špecifický druh sú pripomienky bojových udalostí a vojenských operácií;
• Uplatnenie memoriálnych pamiatok v kontexte programovania života a rozvoja miesta obcí -zachovanie, ochrana, rozvoj, podmienky verzus limity ich uplatnenia, potenciál komplementárnych služieb pre rozvoj obce;
• Správa a ochrana memoriálnych pamiatok – verejné a súkromné „partnerstvo?“ výskum a prezentácia hodnôt, pomoc verejných a odborných inštitúcií, údržba – bežná a špecifické nároky (bezpečnosť, osvetlenie a pod.);
• Transfer poznatkov – prezentácia dobrých príkladov, skúseností, podnety, námety na riešenie.

Konferencia chce poskytnúť priestor pre medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností medzi účastníkmi jednotlivých dotknutých oblastí. Do diskusie sú prizvaní členovia Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory reštaurátorov, zamestnanci Pamiatkového úradu SR, Združenia miest a obcí Slovenska, predstavitelia/zástupcovia obcí, odborníci z akademického prostredia a obce výtvarníkov, ostatní účastníci procesov programovania a realizácie rozvoja sídiel, zástupcovia občianskych iniciatív, investori a všetci, ktorých táto téma zaujíma.

Kontakt: bardkontakt@gmail.com

WEB: http://bardkontakt.wixsite.com/2018