Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Archeologický nález v stredovekom meštianskom dome v Trnave

KPÚ Trnava – Archeologický nález v stredovekom meštianskom dome v Trnave - ilustračný obrázok
Pri obnove národnej kultúrnej pamiatky dom meštiansky situovanej v Mestskej pamiatkovej rezervácii Trnava na Halenárskej 14 došlo k nálezu zlomkov neskorostredovekých kachlíc a keramiky zo 16 – teho až 19. storočia. K najhodnotnejším nálezom zo súboru patrí zlomok neskorostredovekej kachlice (15. stor.- 1 pol. 16. stor.) s reliéfom zobrazujúcim svätého Juraja zabíjajúceho draka. Z rovnakého obdobia je aj rímsová kachlica, ktorá pôvodne pochádza z úplne hornej časti kachľovej pece kde plnila funkciu ozdobného ukončenia. Cimburie zobrazené na rímsovej kachlici z neskorého stredoveku má svoje analógie z hradov (Beckov a Branč) i z urbánneho prostredia (Trenčín, Palárikovo). Medzi kachlicami sú rovnako pozostatky tzv. kachlíc miskovitého typu tiež datované do neskorého stredoveku. Kuchynská keramika nevytvára časovo ani tvarovo ucelený súbor. Ide o zlomky glazovaných a neglazovaných nádob z rôznych období, pričom starším možno zaradiť okrúhle dno nádoby (neskorý stredovek ?) a k najmladším glazovaný zlomok uška a vysokú keramickú neglazovanú pokrývku. Tá má svoju analógiu s výskumom meštianskeho domu v Komárne – autori ju radia do 19. storočia.
K nálezu došlo v zásype renesančnej klenby sekundárne vstavanej do stredovekého objektu. Táto prestavba je aj obdobím, kedy sa zlomky kachlíc dostali do uvedeného zásypu. Pomerne veľké kusy dochovaných kachlíc, nepoškodený povrch a neobité hrany dovoľujú predpokladať, že kachlice boli nájdené vo svojej primárnej polohe a ich sekundárne či dokonca terciálne situovanie je možno vylúčiť. Mladšie nálezy pravdepodobne súvisia s intrúziou do uvedeného zásypu, ku ktorej došlo pri úpravách podlahových vrstiev nad zásypom klenby. Svedčí o tom malé množstvo zistených zlomkov a ich veľké časové rozpätie.

Peter Grznár, KPÚ Trnava

Kachlica z neskorého stredoveku (15. stor. až prvá pol. 16. storočia) zobrazujúca sv. Juraja zabíjajúceho draka, foto: P.Grznár, KPÚ Trnava

Rímsová kachlica z neskorého stredoveku (15. stor. až prvá pol 16. storočia) ozub cimburia napodobujúceho stredoveké opevnenia, foto: P.Grznár, KPÚ Trnava

Zlomky kuchynskej keramiky (15. až 19. storočie), foto: P.Grznár, KPÚ Trnava

Miskovité kachlice so štvorcovým ústím z neskorého stredoveku (15. stor. až prvá pol. 16. storočia), foto: P.Grznár, KPÚ Trnava