Prejsť na obsah

KPÚ Trnava – Archeologické nálezy v Trnave v lokalite Kopánka

KPÚ Trnava – Archeologické nálezy v Trnave v lokalite Kopánka - ilustračný obrázok
Krajský pamiatkový úrad Trnava počas obhliadok stavebnej činnosti zistil narušenie archeologického náleziska v Trnave v časti Kopánka (Foto 1). Donedávna nezastavané časti náleziska už boli zastavané rodinnými domami a radovými domami bez preskúmania. Na týchto častiach sa najmä z háld z vykopanej zeminy získali desiatky črepov z mladšej kamennej doby, bronzovej doby, staršej a mladšej železnej doby, vrcholného a neskorého stredoveku (Foto 03). Okrem črepov sa našli aj koncentrácie mazanice z výmaze stien a podláh (Foto 04), ktoré poukazujú na narušenie archeologických objektov, napr. obydlí, už stojacimi stavbami. V jednom výkope sa v spolupráci s archeológom Západoslovenského múzea v Trnave doskúmal zvyšok archeologického objektu s množstvom mazanice a keramickými črepmi (Foto 02), ktoré ho zaraďujú do halštatskej kultúry staršej železnej doby. Na ešte nezastavané stavebné pozemky nariadi KPÚ Trnava investorom povinnosť zabezpečiť archeologické výskumy a výstavbu bude ďalej monitorovať.

Na Kopánke sa archeologické nálezy našli už viackrát a na viacerých miestach. Najstaršie sú kamenné nástroje zo staršej kamennej doby. Chronologicky nasledujú odpadové jamy s lineárnou keramikou mladšej kamennej doby, dva hroby s nádobami a šperkami únětickej kultúry staršej bronzovej doby, hrob keltského bojovníka s mečom, kopijou a štítom laténskej kultúry mladšej železnej doby a sídliskové objekty s črepmi z viacerých úsekov stredoveku. Uvedené nálezy sa našli na uliciach Petra Bohúňa, Pavla Mudroňa, Kukučínova a na bližšie nezaznamenaných miestach. Okrem toho je tu známy morový a cholerový cintorín pri kaplnke svätého Kríža na Átriovej ulici, kde sa pochovávalo počas epidémií v 18. a 19. storočí.

KPÚ Trnava upozorňuje investorov, stavebníkov a pracovníkov na stavbách na ich zákonnú povinnosť ohlásiť archeologický nález, kam patria napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, nástroje a mincespred roku 1919 a vojnové predmety spred roku 1946, ktoré sa našli na zemi, v zemi, vo vode či v hmote stavby. Munícia sa ohlasuje polícii. Archeologické nálezy sa môžu nachádzať plytko pod povrchom, ale aj hĺbke niekoľko metrov. Archeologické nálezy pod povrchom sa často nachádzajú v archeologických objektoch, ktoré sa v Trnave a v okolí zvyčajne prejavujú ako tmavé zásahy do žltého sprašového podložia (Foto 07 a 08) . Potrebné je ohlásiť aj podozrenie na archeologický nález alebo objekt, nakoľko si laik nemusí byť istý, na čo narazil. Kontakty na archeológov KPÚ Trnava sú uvedené na webovom sídle Pamiatkového úradu SR (www.pamiatky.sk). Neohlásenie nálezu môže byť vyhodnotené ako priestupok alebo iný správny delikt v zmysle pamiatkového zákona a v závažných prípadoch aj ako trestný čin. Na druhej strane bezodkladné ohlásenie hodnotného nálezu ponechaného na mieste môže byť ohodnotené nálezným, ktoré je na Slovensku vo výške až 100 % hodnoty nálezu. Zatajovanie nálezov sa tak jednoznačne nikomu neoplatí.

KPÚ Trnava monitoruje stavebnú a ťažobnú činnosť na leteckých a satelitných snímkach, priamo v teréne formou obhliadok a pomáha mu aj sieť spolupracovníkov tvorená pracovníkmi rôznych organizácií a nadšencami archeológie.

KPÚ Trnava v roku 2019 udelil na úseku ochrany archeologického dedičstva v súvislosti so stavebnou činnosťou 11 pokút v celkovej výške 100 600 € (priemerne 9 145 €), z ktorých je v súčasnosti 10 právoplatných. V 4 priestupkových konaniach sa zohľadnilo aj poškodenie nálezísk bagrovaním (Foto 05 a 06).

Autor: KPÚ Trnava

Narušený archeologický objekt v Trnave na Kopánke v čase obhliadky stavebnej činnosti. Foto M. Sládok

Narušený archeologický objekt v Trnave na Kopánke po preskúmaní. Foto A. Sabov

Keramické črepy na halde z výkopu pre rodinný dom na narušenom nálezisku v Trnave na Kopánke. Foto M. Sládok

Mazanica na halde z výkopu pre rodinný dom na narušenom nálezisku v Trnave na Kopánke. Foto. M. Sládok

Bagrovaním narušené nálezisko z rímskej doby v Trnave. Foto P. Grznár

Bagrovaním narušený objekt z rímskej doby v Trnave. Foto P. Grznár

Archeologický objekt zahĺbený do spraše počas skúmania na stavbe v Trnave na Kapitulskej ulici. Foto M. Sládok

Archeologický objekt v spraši zistený počas výskumu na stavbe rodinného domu vo Vrbovom. Foto M. Sládok