Prejsť na obsah

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej - ilustračný obrázok
Ľudské zobrazenia patria nepochybne k najpôsobivejším prejavom neolitického umenia. Tieto nálezy nevypovedajú len o manuálnej zručnosti ich tvorcov, ale zachytávajú aj ideologické predstavy komunity, ktorej boli súčasťou. Ide o početný súbor materiálu tvorený viacerými skupinami vyznačujúci sa predovšetkým výraznou druhovou variabilitou a nejednotnosťou stvárnenia. V rámci neho rozlišujeme celý rad predmetov rôznych foriem od samostatne stojacich hlinených figúrok až po aplikácie na nádobách. Najväčší záujem odbornej aj laickej verejnosti vzbudzuje samozrejme voľná plastika – idoly.

Menej diskutovanú a rôznorodejšiu skupinu predstavujú aplikácie, ktoré sú súčasťou iného predmetu a zachytávajú rôzne formy antropomorfných predstáv pomocou väčšej či menšej miery štylizácie a abstrakcie. Antropomorfný prvok môže na nádobe predstavovať znázornenie tváre alebo jej základných čŕt, celej postavy, ako aj aplikáciu určitých charakteristických znakov (končatiny, prsia). Techniky zachytávania týchto antropomorfných ideí sú taktiež rôzne, stretávame sa s rytými, maľovanými aj plastickými prvkami, pričom veľmi časté sú ich kombinácie.

Antropomorfné výzdobné motívy predstavujú v materiálnej kultúre neolitu spoločný prvok objavujúci sa na rozsiahlom území v prostredí kultúr dunajského a stredoeurópskeho priestoru ako aj vo vzdialenejších oblastiach centrálneho a juhovýchodného Balkánu. Nachádzame k nim početné analógie na Blízkom Východe a v Anatólii, dokonca sa uvádzajú aj príklady zo severnej Mezopotámie. Keramické ľudské zobrazenia sa v našom prostredí objavujú už začiatkom neolitu a ako s výrazným prejavom včasno až neskoroneolitických kultúr sa s nimi stretávame v priebehu viac ako tisícročného vývoja. Hoci sa podobné prvky vyskytujú aj vo väčšine kultúr mladého neolitu, spracovaním antropomorfného motívu sa výrazne líšia od svojich predchodcov a spracovaním antropomorfnej idey sa výrazne líšia od starších exemplárov.

Fragment antropomorfnej plastiky z Dolných Lefantoviec, nájdený v roku 2004 pri nedeštruktívnom výskume Krajského pamiatkového Nitra v Dolných Lefantovciach, predstavuje charakteristické zobrazenie tvárového motívu v prostredí želiezovskej kultúry. Na prednej časti keramického zlomku sa nachádza rytý motív schematizovanej tváre so siedmymi krátkymi líniami v jej hornej časti (pravdepodobne zobrazenie vlasov / účesu). Oči a ústa sú zobrazené pomocou horizontálnych hrubších vrypov. Nos je tvorený kombináciou tenkého vertikálneho vrypu, nachádzajúceho sa v tesnej blízkosti pravého oka a jemného vertikálneho plastického výčnelku približne v tvare obdĺžnika. Zadnú časť zdobí motív hrubších rytých línií smerujúcich zo stredu plastiky šikmo nadol, ktorý pravdepodobne znázorňuje chrbticu. V hornej rozšírenej časti sú viditeľné stopy po dvoch vertikálnych otvoroch, ktoré pravdepodobne súviseli s upevnením alebo zavesením plastiky.

Koho tieto plastiky znázorňujú? To je jedna z najzákladnejších otázok odbornej aj laickej verejnosti, na ktorú však doteraz nie je možné s istotou poskytnúť jednoznačnú odpoveď. Antropomorfné zobrazenie môže rovnako ako určitú „transcendentnú entitu“ bližšie nedefinovaného pohlavia symbolizovať aj status určitej reálnej osoby, teda člena konkrétneho spoločenstva. Nezávisle na idey zobrazované neolitickým tvorcom, vďaka týmto unikátnym nálezom máme aj po tisíckach rokov možnosť doslova „hľadieť do tváre minulosti“.

Datovanie plastiky: stredný neolit – želiezovská kultúra (5 000 – 4 700 rokov pred n. l.)
Rozmery plastiky: výška 58 mm, šírka 43 mm, hrúbka 12 – 20 mm
Lokalita: Dolné Lefantovce (okr. Nitra), poloha Mogyorós
Druh náleziska: polykultúrne sídlisko
Datovanie náleziska: neolit, eneolit, mladšia a neskorá doba bronzová, stredovek

Text: Terézia Tomašovičová – Peter Bisták, PÚ SR

Použité pramene:
P. Bisták – R. Daňo: Výskumná dokumentácia z archeologického výskumu katastrálnych území Dolné Lefantovce, Horné Lefantovce v okrese Nitra a Oponice v okrese Topoľčany. Rok výskumu 2004, Pamiatkový úrad SR, 2005.
T. Tomašovičová: Antropomorfná aplikovaná plastika stredného neolitu v širšom priestore Karpatskej kotliny. Dizertačná práca, Masarykova univerzita Brno, 2018.

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej

Antropomorfná plastika z mladšej doby kamennej