Prejsť na obsah

Akadémia dedičstva krajín V4

Akadémia dedičstva krajín V4 - ilustračný obrázok

Letná škola manažmentu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v krajinách V4

Nedávno sa skončil 12. ročník pravidelného podujatia „Akadémia dedičstva krajín V4 – letná škola manažmentu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO v krajinách V4“, ktorý sa konal v dňoch 10. – 15. júla 2023 v Budapešti. Hlavným organizátorom bolo Medzinárodné centrum kultúry Krakov a spoluorganizátormi inštitúcie pamiatkovej ochrany zo všetkých krajín V4: Ministerstvo kultúry Českej republiky, Ministerstvo kultúry Poľska, Ministerstvo výstavby a dopravy Maďarska, Centrum znalostí LECHNER (Budapešť) a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Účastníkmi podujatia boli 4 – 5 vybraní odborníci z každej krajiny V4.

Aktuálny ročník letnej školy sa sústredil na problematiku rekonštrukcií objektov v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva UNESCO (ďalej len „SKD“) s dôrazom na zachovanie ich jedinečnej svetovej hodnoty, a tiež v kontexte globálnych výziev, ktorým čelí dnešná spoločnosť, od dôsledkov klimatickej zmeny, cez kvalitu života obyvateľov chránených lokalít, až po otázky možností a hraníc (dez)interpretácie histórie.  

Úvod podujatia bol venovaný prednáškam približujúcim tému rekonštrukcií v teoretickej i praktickej rovine, ako aj dôkladnejšiemu oboznámeniu účastníkov s významom Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a so základnými dokumentmi, týkajúcimi sa zachovania autenticity i integrity pamiatok (prednášatelia: V. Kučová, M. Eretová, B. Szmygin, R. Mihály, T, Fejérdy, G. Buzás, J. Laszlovszky, I. Matus).  Anna Tuhárska z PÚ SR prezentovala aktuálnu tému „Banská Štiavnica – Reconstruction of historic objects damaged by fire: Starting points and methodological approach to the reconstruction of roofs and trusses“. Počas celého podujatia bol pojem rekonštrukcií silne spájaný s veľkými deštrukciami významných pamiatok počas vojny alebo pri živelných pohromách v minulosti, ale aj v súčasnosti, a s ich následnou obnovou. Cieľom bolo hlavne zachovanie autentickej podstaty pamiatky a rekonštruovanie zničených častí na základe dostupných zdrojov informácií, ale aj na jej spoločenskom význame.

Neoddeliteľnou súčasťou letnej školy je už tradične aj oboznámenie sa s riadením lokalít SKD, teraz zameraným na prebiehajúce, resp. plánované rekonštrukcie, prostredníctvom exkurzií do vybraných miest a  diskusií s ich predstaviteľmi. V tomto roku mali účastníci možnosť detailnejšie spoznať maďarské pamiatky SKD – lokalitu ľudovej architektúry Hollókő, Budínsky hrad a reprezentatívny bulvár Andrássy út v Budapešti, ale aj časť lokality na tzv. Predbežnom zozname SKD UNESCO (tzv. Tentative List) – niekdajší hrad palác uhorských kráľov vo Vyšehrade.

Ťažiskom programu letnej školy boli workshopy zamerané na spracovanie prípadových štúdií vychádzajúcich z reálnych otázok a problémov rekonštrukcií vybraných častí, s ktorými sa aktuálne musí manažment vybraných lokalít SKD vyrovnávať. Pod vedením odborných lektorov zo všetkých krajín V4 riešili účastníci podujatia dve prípadové štúdie na uvedené témy:

1. Potenciál a charakter ďalších rekonštrukcií na hrade Vyšehrad (pozornosť bola sústredená hlavne na kráľovský palác).

2. Možnosti revitalizácie priestoru a rekonštrukcie historických objektov na rezervných plochách Budínskeho hradu v Budapešti.

Vyvrcholením podujatia bola záverečná prezentácia výstupov prípadových štúdií a následná diskusia za účasti vedúcich predstaviteľov inštitúcií, ktoré spoluorganizujú Akadémiu dedičstva V4 a zástupcov manažmentu predmetných lokalít SKD, ktorí ocenili rešpektujúci prístup, faktografickú konzistentnosť a inovatívnosť riešení predstavených účastníkmi letnej školy. Všetci účastníci podujatia dostali v jeho závere certifikát o jeho absolvovaní.

Ďalší, trinásty ročník podujatia, sa bude konať budúci rok v Poľsku, s tým že sa uvažuje o rozšírení zamerania letnej školy a jej doplnení o lokality na Predbežnom zozname SKD UNESCO tak, ako to bolo už v prípade Vyšehradu v Maďarsku.

Za Slovenskú republiku na podujatí participovali:

Veronika Aschenbrierová (Ústav manažmentu STU), Uršula Ivanová (KPÚ Banská
Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica), Jaroslav Neupauer (nezávislý architekt, výskumník AHV) a Jarmila Oceľová (Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja) – účastníci, Ľubica Pinčíková (PÚ SR), Anna Tuhárska (PÚ SR) – spoluorganizácia podujatia a lektorská činnosť.

Spracovala: Ľubica Pinčíková