Prejsť na obsah

22. ročník Medzinárodnej konferencie „Dějiny staveb“ v Plasoch

22. ročník Medzinárodnej konferencie „Dějiny staveb“ v Plasoch - ilustračný obrázok

V dňoch 13. až 16. apríla 2023 sme sa opäť po covidovom období zúčastnili 22. ročníka tradičnej medzinárodnej konferencie Dějiny staveb 2023 v Plasoch (Plzeňský kraj, Česká republika). Ide o podujatie, ktoré prináša nové poznatky pri skúmaní pamiatkových objektov a území v Čechách i na Slovensku.

Samotná prednášková činnosť bola rozdelená do dvoch dní a piatich samostatných sekcií (Hrady, zámky, tvrdze; Cirkevné stavby; Ľudová architektúra; Mestá; Metodika SHP a rôzne). Z dvoch prednášok zo Slovenska bola jedna prezentovaná Pamiatkovým úradom SR (príspevok Ing. Ľubora Suchého, PhD. a Ing. arch. Karola Ďuriana, PhD. pod názvom Michalská bránová veža v Bratislave – nové poznatky z pamiatkového výskumu realizovaného PÚSR v rokoch 2018 – 2021 a jej obnova v rokoch 2021/2022). Konferencii predsedal Ing. Ľubor Suchý, PhD. a predsedom sekcie „Sakrálna architektúra“ bol generálny riaditeľ  PÚ SR Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD. Počas konferencie odznelo množstvo zaujímavých príspevkov s novými pozoruhodnými informáciami a to v rámci celého spektra prednášok od ľudoviek, cez mestskú i cirkevnú architektúru až po hrady, zámky, historické územia a historické konštrukcie (podlahy, okná, dvere, krovy, krytiny a i.). K takým patrili napríklad prezentácie kolegov Jiřího Slavíka a Elišky Seifertovej Rackovej (Úradnícky dom na zámku v Náchode), Františka R. Vaclavíka a Bohdana Šedu (Stavebno-historický prieskum zámku v Pardubiciach a Kunětickej hory), Jiřího Varhaníka (Počiatky hradu Hazmburk), Mileny Hauserovej (románske kamenné krytiny), Martina Ebla (Nové poznatky k dreveným historickým podlahám), Jiřího Bláhu a Michala Panáčka (Vyúkové zostavovanie modelov historických krovov), Radim Vrlu (Farský kostol v Tlumačove), Tomáša Karla a Martina Čechura (Priečelie chrámu v Rokycanoch), prof. Jiří Škabrada (Novoveká vesnice na Plaskom kláštore), Maroša Volovára (Dvojtraktové domy na vidieku v Košickej kotline) a ďalšie.

Príspevok Pamiatkového úradu SR pod názvom „Michalská bránová veža v Bratislave – nové poznatky z pamiatkového výskumu realizovaného PÚSR v rokoch 2018-2021 a jej obnova v rokoch 2021/2022“, informoval odborníkov z Čiech o celom priebehu výskumu barokovej strechy veže, vrátane jej postupnej obnovy (tradičná tesárska obnova krovu a debnenia, pokrývačské a klampiarske práce, reštaurovanie a zlátenie detailov na krytine a soche sv. Michala archanjela). Obnova strechy veže bola ukončená v októbri 2022, v nasledujúcom období bol ukončený aj celý exteriér veže pod odborným dozorom Mgr. Evy Falbovej z KPÚ Bratislava. Príspevok zo strany odborného auditória mal pozitívny ohlas, vrátane živej diskusie k predloženej téme.

Po prednáškach sa uskutočnila komentovaná prehliadka novej výstavy Národního technického muzea Plasy, venovaná stredovekým stavebným strojom (vrátky, šliapacie kolesá, kladky na transport stavebného materiálu a i.), ako aj nasledujúci deň prehliadka stálych expozícií Národního technického múzea – centra stavitelského dědičství v Plasoch. Mimoriadne podnetným bola návšteva týchto expozícií, kde sme s veľkým záujmom obdivovali systematicky pripravenú expozíciu, venovanú historickým konštrukciám, technológiám ako aj kontinuálnemu stavebnému vývoju v Čechách od stredoveku po súčasnosť. Viacročná spolupráca Národního technického múzea v Prahe a Národního památkového ústavu priniesla mimoriadny počin, ktorej výsledkom je pútavá a edukatívna prezentáciu vývoja stavebného dedičstva, zrealizovaná na vysokej odbornej úrovni. Výsledok tejto mnohoročnej práce na poznávanie kultúrneho dedičstva v Čechách, je inšpiráciou aj pre naše prostredie. Ministerstvo Kultúry SR ako zriaďovateľ Pamiatkového úradu SR a Slovenského technického múzea v Košiciach by sa mohlo začať zaoberať myšlienkou zriadenia podobného „Centra stavebného dedičstva na Slovensku“. Podnetným je aj motto múzea: „Kdo, zná neničí“.

Do budúcna by bolo rovnako potrebné, aby na Slovensku vznikol podobný formát medzinárodnej konferencie venujúci sa systematicky stavebnému dedičstvu a výskumom. 

Autori : PÚ SR