Prejsť na obsah

KPÚ Nitra – 20-ročné jubileum vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom „Starej“ nemocnice v Topoľčanoch

KPÚ Nitra – 20-ročné jubileum vyhlásenia pamiatkovej zóny Stummerova ulica s areálom „Starej“ nemocnice v Topoľčanoch - ilustračný obrázok
Na území mesta Topoľčian zanechali stopy všetky historické stavebné slohy, čitateľné najmä na nehnuteľných národných kultúrnych pamiatkach, ale i ďalších objektoch, ktoré sú súčasťou dvoch pamiatkovo chránených historicky hodnotných územných celkov. Tými sú od roku 1991 Pamiatková zóna Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany a od roku 2000 Pamiatková zóna Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch ako súbor nehnuteľných kultúrnych pamiatok s priľahlou zástavbou. A práve druhá z nich v tomto roku slávi svoje okrúhle jubileum.
V máji tohto roku, presne 1. mája 2020, je tomu už 20 rokov, kedy bola časť územia mesta Topoľčian vyhlásená za pamiatkovú zónu. Je to časť mesta, viažuca sa na jednu z najvýznamnejších osobností tohto mesta, baróna Augusta Stummera, ktorá výraznou mierou prispela k rozvoju Topoľčian. Okrem rôznych jeho stavebných, podnikateľských a sociálnych projektov (školy, drevospracujúca fabrika, obnova kaštieľa v Tovarníkoch, budovy z ktorých mnohé sú v súčasnosti architektonickými pamiatkami, cukrovar, bytové domy, stavebná záchrana topoľčianskeho kostola, topoľčianskeho hradu, úzkokoľajná lesná a hospodárska železnica, kultivované hospodárenie s lesmi a tvorba kultúrnej krajiny a pod.), na ktorých dodnes vidno jeho vplyv na rozvoj mesta a regiónu, bola aj výstavba verejnej nemocnice, ktorú dal postaviť v roku 1885. Slávnostne bola uvedená do prevádzky 2. januára 1886. Ide o pôvodne župnú nemocnicu, jednu z mála v komplexe zachovaných stavebných a historických pamiatok, výrazne spojených s dejinami mesta. Preto aj vyhlásenie pamiatkovej zóny sa nieslo v duchu jej pomenovania s názvom Stummerova ulica s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch.
Časť územia STUMMEROVEJ ULICE S AREÁLOM „STAREJ“ NEMOCNICE V TOPOĽČANOCH vyhlásil za pamiatkovú zónu Krajský úrad v Nitre formou všeobecne záväznej vyhlášky č. 7/2000 zo dňa 24. marca 2000, uverejnenou vo Vestníku vlády SR, čiastka 4 zo dňa 17. apríla 2000. Uvedená vyhláška, ktorej predmetom je vyhlásenie časti územia Stummerovej ulice s areálom „starej“ nemocnice v Topoľčanoch za pamiatkovú zónu, nadobudla účinnosť dňom 1. mája 2000.
Pamiatková zóna predstavuje charakteristický typ územia rýchlo sa rozvíjajúceho sídla na prelome 19. – 20. storočia, kde urbanizačným impulzom bolo vybudovanie areálu nemocnice popri diaľkovej trase cesty na Nitru v kontraste s vilovou zástavbou, dokladajúcou hospodársky sa vzmáhajúce mesto.
Ulica Stummerova, ktorá dostala meno po barónovi Augustovi Stummerovi, je nielen jednou z historicky najväčších a najkrajších ulíc v Topoľčanoch, ale je aj dôkazom zachovanej štruktúry s takmer nenarušenou pôdorysnou schémou, ktorá nepodľahla rozsiahlym stavebným zásahom bežným pre druhú polovicu 20. storočia. Práve naopak, moderné tendencie sa prispôsobili historickým princípom. Štruktúru genia loci Stummerovej ulice upevnilo i to, že si uchovávala svoju identitu v priebehu celých desaťročí. Pôvodná historická, urbanistická kompozícia a pôdorysná schéma Stummerovej ulice ostala vo veľkej miere zachovaná. Dnes je pravidelnosť uličného systému a väčšina pôvodných historických objektov zachovaná ako v pôdoryse, tak aj v hmote. Pamiatkové hodnoty sú zastúpené pôvodnými fasádami objektov, architektonickými a umelecko-remeselnými detailmi. Na mnohých objektoch zostali dodnes zachované historizujúce, eklektické a secesné slohotvorné prvky a prestavbami prekryté historické murivo. Neodmysliteľným, výrazne zastúpeným prvkom podieľajúcim sa na špecifickom výraze obytného prostredia meštianskeho typu sú často vegetabilne dekorované kované oplotenia. Ako dôležitý prvok sa v danom území ukazuje aj zeleň, ktorá sa v konečnom dôsledku v nemalom percente podieľa na dotvorení celkovej atmosféry prostredia a intimity jednotlivých objektov. Pozitívom posledného obdobia je zníženie dopravnej zaťaženosti ulice ako výpadovky na Nitru vybudovaním obchvatu mesta.
Predmetom pamiatkovej ochrany je dobová urbanistická a hmotovo-priestorová skladba ulice, tvorená bezprostrednou radovou a solitérnou uličnou zástavbou s historickou architektúrou a pôvodným areálom tzv. „starej“ nemocnice. Samotný pôvodný areál nemocnice, tzv. „Augustínov špitál“, je aj národnou kultúrnou pamiatkou.
Areál „starej“ nemocnice v Topoľčanoch predstavuje na Slovensku ojedinelý urbanistický komplex historického zdravotníckeho zariadenia s veľkým perspektívnym potenciálom. Národnú kultúrnu pamiatku tvorí 7 pamiatkových objektov (budova nemocnice, kaplnka, múr ohradný, budova administratívna, budova hospodárska, pavilón infekčný a park). Budovy vytvárajúce štvorhranné nádvorie obdĺžnikového pôdorysu, v strede s fontánou z obdobia jej založenia, obieha kruhová komunikácia spájajúca všetky budovy nemocnice. Podstatou zákonom stanoveného režimu základnej ochrany pamiatkového fondu je zachovanie, trvalé udržiavanie pamiatok v dobrom stave, vrátane ich prostredia, správny spôsob využívania a prezentácie, zodpovedajúci ich pamiatkovej hodnote a technickému stavu. V súčasnosti je, žiaľ, areál „starej“ nemocnice pomerne zanedbanou lokalitou vo vlastníctve samosprávneho kraja. Architektonické, urbanistické a historické hodnoty areálu sú skutočne nadregionálneho významu, čo dokladá práca troch univerzít v rámci projektu pre vysoké školy KEGA pri hľadaní záchrany, obnovy a funkčnej náplne nevyužívaného a chátrajúceho areálu. Ide o spoluprácu Fakulty architektúry STU Bratislava, Filozofickej fakulty UK Bratislava a Trnavskej univerzity.
Práve zachovanie urbanisticko-architektonickej skladby ulice s areálom „starej“ nemocnice je základným faktorom udržania identity tejto konkrétnej mestskej lokality. Územie si vyžaduje nielen architektonickú, ale i funkčnú ochranu, a to tak, aby prezentovalo jeho špecifickú, historicky vymodelovanú tvár a dlhoročným vývojom vžitý charakter. Pamiatková zóna reprezentuje dochovanú pôvodnú obytnú zástavbu a typický charakter ulice v lokalite mesta. Pôvodná funkčná náplň ostala v prevažnej miere zachovaná, až na ojedinelé prípady, kedy sa do objektov integrovali funkcie administratívy a služieb. K súčasnému stavu zástavby Stummerovej ulice a areálu „starej“ nemocnice možno uviesť, že aj napriek zásahom do fasád objektov, zostala základná urbanistická koncepcia a architektonická kompozícia čitateľná, urbanisticko-architektonické a historické hodnoty sú zrejmé a je možné v rámci usmernenej stavebnej a hospodárskej činnosti prinavrátiť v danej lokalite jej historický význam a zmysel.
Pri ochrane kultúrnych pamiatok, pamiatkových území dôležitú úlohu zohráva najmä vzťah vlastníka ku kultúrno-historickým hodnotám, k našej histórii, ale tiež aj jeho právne povedomie. Medzi vlastníkmi sú, žiaľ, i takí, ktorí nemajú skoro žiadny vzťah k týmto hodnotám, vedia len o svojich právach vlastníka, nechcú vedieť o povinnostiach vlastníka a niektorí by najradšej svoju nehnuteľnosť nechali schátrať či dokonca zbúrať. V týchto prípadoch je pozícia krajských pamiatkových úradov ťažká, zložitá a musí dochádzať k uplatňovaniu sankčných oprávnení v zmysle zákona. Našťastie vo väčšine prípadoch je situácia úplne opačná. Vlastník si váži historickú hodnotu svojej nehnuteľnosti a vtedy je aj spolupráca na požadovanej úrovni. Výsledkom takejto spolupráce sú zachované a obnovené nehnuteľnosti v súlade s historicko-architektonickými požiadavkami KPÚ. Nehnuteľnosti v takomto prípade sú i v súčasnosti ozdobou našej krajiny, miest a obcí, na ktoré môžeme byť všetci, nielen ich vlastníci, právom hrdí. Priložená fotodokumentácia vystihuje vzťah vlastníkov k jednotlivým objektom.
Skutočnosť, že sú vyhlásené národné kultúrne pamiatky a územie za pamiatkovo chránené, je prejavom poznania a uznania hodnôt histórie, ale súčasne aj výzvou aktívne sa podieľať na ochrane pamiatkových hodnôt. Ochranu pamiatkového fondu je preto nevyhnutné chápať nielen ako zákonom stanovenú povinnosť, ale predovšetkým aj ako morálnu povinnosť. Kultúrne dedičstvo je taký ľudský výtvor, ktorý má trvalú kultúrnu hodnotu a o ktorom spoločnosť rozhodla na jeho zachovaní ako jedného zo zdrojov poznania minulosti a duchovného obohatenia prítomnosti. Čo sa podarí zachovať z existujúceho pamiatkového fondu mesta Topoľčany pre ďalšie generácie, záleží teda na každom z nás. Nepochopenie vzájomných väzieb kultúrnych a prírodných hodnôt prináša nenahraditeľné straty identity a jedinečnosti nielen samotného sídla, ale i krajiny.

Anna Jurišová, KPÚ Nitra

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany

20-ročné jubileum vyhlásenia PZ Stummerova ul. Topoľčany