Prejsť na obsah

Vlastníkom národných kultúrnych pamiatok a nehnuteľností poskytujeme vzory žiadostí pre potreby konania v zmysle pamiatkového zákona. Žiadosti sú uverejnené v elektronickej forme ako formuláre PDF. Formuláre je potrebné si stiahnuť, až tak je možné ich elektronicky vyplniť. Vyplnené žiadosti môžete zaslať príslušnému krajskému pamiatkovému úradu buď elektronickou formou pomocou svojej elektronickej schránky na slovensko.sk alebo fyzicky, Slovenskou poštou. V prípade elektronickej formy je postačujúci elektronický podpis, v prípade listovej zásielky prosím žiadosti vyplňte, či už elektronicky alebo ručne, a vytlačené podpíšte. Nezabudnite priložiť vyžadované prílohy, uvedené v žiadosti.


OBNOVA NÁRODNEJ KULTÚRNEJ PAMIATKY (NKP)

Pred začatím obnovy je vlastník kultúrnej pamiatky (resp. ním poverený zástupca) v zmysle § 32 odseku 2 a 3 pamiatkového zákona povinný krajskému pamiatkovému úradu (KPÚ) predložiť žiadosť o rozhodnutie o zámere obnovy:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy národnej kultúrnej pamiatky

Vlastník zohľadní pri svojom zámere podmienky určené rozhodnutím a zadá vypracovanie prípravnej / projektovej dokumentácie odborne spôsobilej, autorizovanej osobe. Dokumentáciu v zmysle § 32 odseku 10 pamiatkového zákona následne predloží spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska KPÚ:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii

Pred samotným začatím obnovy NKP oznámi jej vlastník KPÚ začiatok, ako aj predpokladaný koniec prác:

Oznámenie začatia obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území

REŠTAUROVANIE NKP

Reštaurovanie je osobitným druhom obnovy a týka sa spravidla pamiatok výtvarnej alebo umelecko-remeselnej povahy. Vlastník je v zmysle § 33 pamiatkového zákona povinný KPÚ predložiť žiadosť o rozhodnutie o zámere na reštaurovanie:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere na reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky

Ak vlastník súhlasí s rozhodnutím KPÚ, zohľadní pri svojom zámere podmienky určené rozhodnutím a zadá spracovanie reštaurátorskej dokumentácie odborne spôsobilej, autorizovanej osobe. Dokumentáciu následne predloží spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia KPÚ:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o reštaurátorskej dokumentácii národnej kultúrnej pamiatky

PREMIESTNENIE NKP

Premiestnenie kultúrnej pamiatky upravuje § 24 pamiatkového zákona. Hnuteľnú aj nehnuteľnú kultúrnu pamiatku alebo jej súčasť možno trvalo či dočasne premiestniť iba na základe rozhodnutia KPÚ:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o premiestnení národnej kultúrnej pamiatky

UMIESTNENIE REKLAMY

Umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia na kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území je podľa § 30 odseku 3 pamiatkového zákona možné len na základe rozhodnutia KPÚ. V tomto prípade je nevyhnutné uhradiť tiež správny poplatok vo výške 16,50 € a potvrdenie o zaplatení priložiť k žiadosti. V prípade, že ide o umiestnenie reklamy, reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia v ochrannom pásme, vyžiada sa od KPÚ vydanie záväzného stanoviska:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska o umiestnení reklamy / reklamného, informačného, propagačného alebo technického zariadenia

ÚPRAVY NEHNUTEĽNOSTI V PAMIATKOVOM ÚZEMÍ

Pri úpravách nehnuteľnosti (nezahŕňa odstránenie stavby), ktorá sa nachádza v pamiatkovom území je vlastník podľa § 32 odseku 5 a 6 pamiatkového zákona povinný vyžiadať si na to rozhodnutie KPÚ:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území

Vlastník zohľadní pri svojom zámere podmienky určené rozhodnutím a zadá vypracovanie prípravnej / projektovej dokumentácie odborne spôsobilej, autorizovanej osobe. Dokumentáciu v zmysle § 32 odseku 10 pamiatkového zákona predloží spolu so žiadosťou o vydanie záväzného stanoviska KPÚ:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska o prípravnej / projektovej dokumentácii

Pred začatím úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území oznámi jej vlastník KPÚ začiatok, ako aj predpokladaný koniec prác:

Oznámenie začatia obnovy národnej kultúrnej pamiatky alebo úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území

STAVEBNÉ ÚPRAVY A NOVOSTAVBY

Pred začatím úprav nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v ochrannom pásme je vlastník podľa § 32 odseku 11 pamiatkového zákona povinný vyžiadať si záväzné stanovisko KPÚ, ku ktorému priloží zámer úpravy nehnuteľnosti, obsahujúci majetkovo-právne údaje o nehnuteľnosti, špecifikáciu predpokladaných plošných a priestorových zmien:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zámeru úpravy nehnuteľnosti v ochrannom pásme

Pre konanie stavebného úradu je v zmysle § 32 odseku 12 pamiatkového zákona potrebné vydanie záväzného stanoviska KPÚ. Vydanie záväzného stanoviska podľa § 30 odseku 4 pamiatkového zákona sa vyžaduje aj ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy:

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska pre konanie iných orgánov štátnej správy / územnej samosprávy

Pred samotným začatím prác ohlási stavebník KPÚ svoju činnosť, ako aj predpokladané ukončenie výkopových prác:

Ohlásenie začatia výkopových prác

POMÔCKY PRI KONANÍ

Vlastník (resp. ním poverený zástupca) ako účastník správneho konania má možnosť vzdať sa odvolania voči rozhodnutiu KPÚ a urýchliť tak lehoty určené správnym poriadkom:

Vzdanie sa odvolania

Žiadateľ môže taktiež späťvziať svoju žiadosť o vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska v predmetnej veci, no len v prípade ak rozhodnutie alebo záväzné stanovisko už nebolo vydané:

Späťvzatie žiadost


Pozn.: Poskytnutie osobných údajov je zákonným predpokladom a podmienkou pre vydanie rozhodnutia alebo záväzného stanoviska podľa zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Osobné údaje žiadateľov budú spracúvané v zmysle článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.