Prejsť na obsah

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Pamiatkový úrad SR predložil na základe písomného vyzvania Ministerstva kultúry SR „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok“ ako oprávnený žiadateľ na realizáciu investičného národného projektu „Digitálny pamiatkový fond“ (DPF) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry(ďalej len „OPIS PO2“).

Snaha o digitalizáciu fondov pamäťových inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky bola prvý raz skonkretizovaná v roku 2007. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcii v rezorte Ministerstva kultúry SR, ktorá sa zapojila do programu do projektu OPIS PO2 projektom digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF – European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac regióny zaostávajú.

Hervartov, drevený kostol, r. k. kostol sv. Františka z Asissi
Hervartov, drevený kostol, r. k. kostol sv. Františka z Asissi
Hervartov, drevený kostol, výstup z laserového skenovania - mračno bodov v procese čistenia
Hervartov, drevený kostol, výstup z laserového skenovania – mračno bodov v procese čistenia
Hervartov, drevený kostol, výstup z laserového skenovania - mračno bodov s RGB
Hervartov, drevený kostol, výstup z laserového skenovania – mračno bodov s RGB

Hervartov, drevený kostol, situácia - vektorový výkres
Hervartov, drevený kostol, situácia – vektorový výkres

Program mal za cieľ skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácie a dobudovania infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Po revízii operačného programu v marci 2011 bol realizovaný prostredníctvom jedného opatrenia: Opatrenie 2.1. „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky SR digitalizoval od roku 2012 do roku 2015 vybrané pamiatky z pamiatkového fondu SR (spolu 1858 pamiatkových objektov). Pre potreby digitalizácie bolo v PÚ SR zriadené interné digitalizačné pracovisko Pri digitalizácii pamiatok, hlavne veľmi veľkých objektov – hradov, areálov, pamiatkových rezervácií a pod. bol zvolený outsourcing špecializovaných dodávateľov digitalizačných služieb. Po období projektu trvá 5 ročné obdobie udržateľnosti, keď sa digitalizujú NKP len interným pracoviskom PÚ SR. Za obdobie udržateľnosti bude zdigitalizovaných ďalších 500 pamiatkových objektov. Podľa projektu bude na konci celého obdobia 31.3.2021 zdigitalizovaných minimálne 2355 PO.

Základné údaje o projekte – zhrnutie

Výzva na predkladanie žiadostí o NFPOPIS-2011/2.1/04-NP
Názov projektuDigitálny pamiatkový fond
Kód projektu21120120001
Operačný programInformatizácia spoločnosti
Prioritná os č.Prioritná os 2: Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Názov opatreniaOpatrenie 2.1: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany
Prioritná téma projektu11-Informačné a komunikačné technológie
Miesto realizácie projektuBratislavský kraj, k.ú. Bratislava –Staré Mesto, Prešovský kraj, k.ú. Červený Kláštor a k.ú. Prešov
Výška NFP9 333 051,18
z toho EÚ zdroj (75,31%)7 028 720,84
z toho štátny rozpočet (13,29%)1 240 362,50
Skutočne vyčerpané fin. prostriedky 8 772 112,33
Zmluva o NFP / čísloMK-12/2012-M
Ukončenie realizácie aktivít projektu (fyzické ukončenie)30.11.2015
Ukončenie realizácie projektu (finančné ukončenie)27.4.2016
Stav projektu / kedy končí projektu31.03.2021 (termín schválenia poslednej následnej monitorovacej správy)
Merateľné ukazovatele
Počet novovytvorených a udržaných pracovných miest 6
Počet vytvorených a udržaných špecializovaných pracovísk 1
Počet zdigitalizovaných objektov (koniec projektu 2015) 1858 (plán 1855)
Celkový počet zdigitalizovaných objektov po skončení projektu 2355

mur-ohradny-mestsky-Trnava
Múr ohradný mestský v Trnave, ortosnímka

Prínos digitalizácie pamiatkového fondu

 • Vytvorenie podmienok pre umožnenie komplexnej digitalizácie pamiatkového fondu
 • Digitalizáciu vybraných pamiatkových objektov
 • Dokumentovanie súčasného stavu pamiatkového fondu (presný 3D záznam v čase)
 • Geodetické zameranie objektov
 • Archivácia dát (od master dát, cez post pocessing po výstupné dáta)
 • Merateľnosť dát, možnosť implementácie do CAD, GIS systémov
 • Zrýchlenie a zefektívnenie prác v teréne
 • Zjednodušenie výskumu

Metódy digitalizácie

 • Terestrické laserové skenovanie
 • Digitálna fotogrametria
 • Obrazové skenovanie
 • Priestorová polárna metóda
 • GNSS (Globálny navigačný satelitný systém)
 • Digitálna fotografia

Každý dokumentovaný pamiatkový objekt má charakteristický tvar, veľkosť a textúru a podľa jeho špecifík je použitá najvhodnejšia digitalizačná technika. Cieľom digitalizácie je čo najvernejšie zaznamenanie stavu a vytvorenie digitálneho obrazu objektu. Z rôznorodosti nehnuteľných aj hnuteľných kultúrnych pamiatok vplýva aj variabilita digitálnych výstupov. Výhodou nových digitalizačných technológií oproti klasickej geodetickej metóde je rýchlosť a detailnosť zberu údajov v teréne, pričom sa zachytia aj polohopisné, výškopisné informácie a aj údaje o textúre objektu.

Pri výbere pamiatkových objektov sa zohľadňovali viaceré kritériá, v prvom rade sa digitalizovali pamiatky a lokality zapísané do zoznamu UNESCO – Svetového kultúrneho dedičstva, pamiatky zapísané do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva, pamiatkové rezervácie, pamiatkové zóny, národné kultúrne pamiatky, ktoré podľa bývalého zákona SNR č. 27/1987 tvorili skupinu 72 pamiatok, areálov a súborov, (69 súborov nehnuteľných a 3 súbory hnuteľných pamiatok). Prihliadalo sa aj na stav pamiatky, situovanie, prístupnosť, okolitú zeleň a podobne.

skener v akcii
Terestrický laserový skener pri digitálnom skenovaní na objekte hradu v Markušovciach

Na digitalizáciu sa vyberali typovo rôznorodé objekty – sakrálna, meštianska architektúra, fortifikačné stavby, ľudová architektúra a technické stavby. Dokumentovali sa aj súčasti architektúry: nástenné maľby, oltáre, kazateľnice, ikonostasy, drevené stropy, plastiky, reliéfy. Ďalšou oblasťou bolo dokumentovanie archeologických nálezov a výsledkov archeologických, umeleckohistorických, architektonických a reštaurátorských výskumov. Neposledným kritériom výberu bol aj vek pamiatky, alebo vzťah k významným osobám, či udalostiam.

Metódy digitalizácie pamiatkových objektov boli viaceré. V zásade platí, že každý objekt bol dokumentovaný minimálne dvoma metódami, ktoré boli volené podľa špecifických znakov jednotlivých objektov. Pri väčších a členitých objektoch bola aplikovaná metóda terestrického laserového skenovania (TLS). Pri menších a textúrovaných objektoch bola použitá digitálna fotogrametria (FTG). Pri malých objektoch s požiadavkou vysokej presnosti a detailnosti bola použitá metóda optického skenovania. Ďalej boli používané štandardné geodetické metódy – priestorová polárna metóda a zameranie objektov pomocou globálneho navigačného satelitného systému (GNSS). Ďalšími metódami digitálneho dokumentovania bola digitálna fotografia – panorámy, gigapixelové fotografie – spojenie viacerých digitálnych fotografií do jedného celku, elevačné fotografie – digitálne snímky získané pri fotografovaní z lietadla, helikoptéry či dronu a klasické digitálne fotografie vo vysokom rozlíšení.

Výsledky digitalizácie pamiatkových objektov slovenského kultúrneho dedičstva sprístupňuje portál kultúry Slovakiana, ako súčasť siete európskych kultúrnych portálov na čele s celoeurópskym kultúrnym portálom Europeana. Slovakiana prináša viac ako milión kultúrnych objektov v digitálnej podobe cez elektronické služby a funkcionalitu využiteľnú laickou aj odbornou verejnosťou. Portál ponúka rozšírené možnosti vyhľadávania, prezerania a sťahovania digitálnych objektov vo vysokom rozlíšení, s možnosťou ich následného využitia v prípade, ak to umožňuje aktuálny stav právnej ochrany. Obsah na portáli je priebežne aktualizovaný s ďalším postupom digitalizácie kultúrneho dedičstva.

Digitalizované pamiatkové objekty uverejňujeme na:

https://www.slovakiana.sk/

Príklady výstupov z projektu:

Digitálny pamiatkový fond – vzory výstupov

Digitalizácia pamiatkového fondu na Facebooku

Ďalšie odkazy a články:

Tlačová správa – Digitálny pamiatkový fond

Digitálny pamiatkový fond – zoznam digitalizovaných objektov

Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky / Digital Monuments Fund of the Slovak Republic – článok v odbornom časopise Informačné technológie a knižnice 4/2015

Účasť na medzinárodnej konferencii ISPRS – júl 2016

Vyhodnotenie činnosti PÚ SR – projekt Digitálny pamiatkový fond v r. 2015 – podklad pre Výročnú správu za rok 2015 (PDF, 49 kB)

OPIS2 – NP4 – Digitálny pamiatkový fond – rekapitulácia Pamiatkový úrad SR (PDF, 270 kB)

Projekt Digitálny pamiatkový fond – prezentácia v rámci účasti PÚ SR na MONUMENTO SALZBURG 2016

Prezentácia Digitalizácia – Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka (PDF, 3236 kB) 26.11.2014 v Hervarove

Návšteva detí z krúžku 3D Modeler z CZŠ Narnia 16.1.2014

Účasť ODGD na veľtrhu PAMIATKY 2013, 9. – 13. 4. 2013

Účasť ODGD na výstave ArtExpo Nostalgia, 6. – 9. 12. 2012

prechod na stránky: MF SR – Informatizacia.sk