Prejsť na obsah
OPIS 1

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizujú projekty financované Operačným programom Informatizácia spoločnosti, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF – European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.

OPIS 1 – Projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

OPIS 2 – Projekt: Digitálny pamiatkový fond – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

OPIS 2 – Projekt: Digitálny pamiatkový fond – Vzory výstupov