Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Zlaté Moravce
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Nitra: PhDr. Peter Jurkovič
Zodpovedná: Ing. arch. Eva Gažiová
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová – urbanizmus, architektúra; Mgr. Richard E. Pročka – urbanizmus, architektúra; Anna Jurišová – reklamy, drobná architektúra; Ing. Darina Ulrychová, CSc. – zeleň; Michal Gróf– archeológia
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, 2020

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra – pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zlaté Moravce – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt (PDF, 1 411 kB)
PZ Zlaté Moravce – Záverečné ustanovenia (PDF, 586 kB)
PZ Zlaté Moravce – Obsah, zoznam príloh a dokumentácie (PDF, 412 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy PZ Zlaté Moravce (PDF, 286 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza PZ Zlaté Moravce (PDF, 14 804 kB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany PZ Zlaté Moravce (PDF, 16 986 kB)
Výkres č. 4 – Stavebno-technický stav nehnuteľností PZ Zlaté Moravce (PDF, 12 519 kB)

Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1857 (PDF, 74 kB)
Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1864 (PDF, 65 kB)
Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z konca 19. storočia (PDF, 498 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zlaté Moravce – Historické fotografie (PDF, 3 404 kB)
PZ Zlaté Moravce – Fotodokumentácia súčasný stav (PDF, 5 858 kB)
PZ Zlaté Moravce – Rezervné plochy (PDF, 2 093 kB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy nehnuteľností v PZ Zlaté Moravce č.1 – 104 (PDF, 5 500 kB)
Evidenčné listy nehnuteľností v PZ Zlaté Moravce č105 – 171 (PDF, 3 796 kB)