Prejsť na obsah
Pamiatková zóna Veľká Tŕňa
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Spracovatelia:
Ing. arch. Pavol Hriň, Hedviga Fraňová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE,
Hlavná 25, 040 01 Košice, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice,
Hlavná 25, 040 01 Košice.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Veľká Tŕňa – Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 455 kB)
PZ Veľká Tŕňa – Záverečné ustanovenia
(PDF, 32 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy
(PDF, 4538 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav
(PDF, 4900 kB)
Výkres č. 3 – Datovanie NKP a objektov
(PDF, 4901 kB)
Výkres č. 4 – Stavebno-technický stav (PDF, 4904 kB)
Výkres č. 5 – Funkčné využitie
(PDF, 4903 kB)
Výkres č. 6 – Stav pamiatkových hodnôt NKP a objektov
(PDF, 4905 kB)
Mapová príloha
(PDF, 2472 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Veľká Tŕňa – Fotodokumentácia (PDF, 8882 kB)