Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Turnianska Nová Ves
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov:
Ing. arch. Eva Šmelková – zodpovedný riešiteľ,
Mgr. Martin Horváth –
archeológia, Ing. Vladimír Sobota – historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE – pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Košice
– pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Turnianska Nová Ves – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1206 kB)
PZ Turnianska Nová Ves – Záverečné ustanovenia (PDF, 836 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 413 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzenie územia (PDF, 411 kB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany (PDF, 422 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (PDF, 1510 kB)
Historický a stavebný vývoj územia (PDF, 1368 kB)
Národné kultúrne pamiatky (PDF, 10737 kB)
Pamiatkové hodnoty územia I. (PDF, 3994 kB)
Pamiatkové hodnoty územia II. (PDF, 2783 kB)
Pamiatkové hodnoty územia III. (PDF, 3203 kB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy (PDF, 1380 kB)