Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“
Aktualizované zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – pracovisko Topoľčany,
Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra – pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ – Aktualizované zásady ochrany (PDF, 588 kB)
PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ – Záverečné ustanovenia (PDF, 579 kB)

MAPY:
Historické mapy (PDF, 651 kB)
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (JPG, 126 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzenie územia (PDF, 3645 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov (JPG, 3328 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 9155 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9144 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Historické fotografie (PDF, 257 kB)
Chránené pohľady (PDF, 379 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam podkladov a príloh (PDF, 134 kB)
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (PDF, 170 kB)
Evidenčné listy (PDF, 2532 kB)