Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“
Aktualizované zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA – pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Nitra
– pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ – Aktualizované zásady ochrany (PDF, 586 kB)
PZ Topoľčany „Centrálna časť historického jadra mesta Topoľčany“ – Záverečné ustanovenia (PDF, 576 kB)

MAPY:
Rukopisná mapa I. vojenského mapovania z roku 1782 (JPG, 1711 kB)
Rukopisná mapa II. vojenského mapovania z roku 1838 (JPG, 941 kB)
Rukopisná mapa III. vojenského mapovania z roku 1882 (JPG, 320 kB)
Katastrálna mapa mesta z 2. polovice 19. storočia (JPG, 202 kB)
Katastrálna mapa mesta z roku 1895 (JPG, 422 kB)
Schématický náčrt stredovekého mesta (JPG, 724 kB)
Katastrálna mapa mesta z 2. polovice 19. storočia (JPG, 141 kB)
Mapa mesta z roku 1955 (JPG, 185 kB)
Mapa mesta z roku 1994 (JPG, 171 kB)
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (JPG, 197 kB)
Výkres č. 2 – Vymedzenie územia (PDF, 3364 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 7280 kB)
Výkres č. 4 – Slohová analýza objektov (PDF, 3566 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7087 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Fotografie od konca 19. storočia po súčasnosť (PDF, 652 kB)
Letecké zábery na mesto (PDF, 155 kB)
Chránené pohľady (PDF, 751 kB)
Prvky uličného interiéru a uličného parteru (PDF, 287 kB)
Zábery na rezervné plochy (PDF, 210 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam podkladov a príloh (PDF, 145 kB)
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (PDF, 155 kB)
Evidenčné listy
(PDF, 1315 kB)