Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Tatranská Lomnica
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovali a zostavili: Ing. arch. Daniela Maximová, Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Bc. Alena Olekšáková, Mgr. Maroš Semančík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2007 – 2008

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Tatranská Lomnica – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 2583 kB)
PZ Tatranská Lomnica – Záverečné ustanovenia (PDF, 70 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Historická mapa parcelácie z roku 1896 (PDF, 430 kB)
Výkres č. 2 – Historická mapa parcelácie upravená (medzi rokom 1914-1920) (PDF, 256 kB)
Výkres č. 3 – Historická mapa 3 (PDF, 349 kB), Historická mapa 3 – legenda (PDF, 349 kB)
Výkres č. 4 – Kópia katastrálnej mapy z pôvodného merania v r. 1869 reambulovanej v r. 1931 (PDF, 288 kB), Historická mapa 4 – legenda (PDF, 47 kB)
Výkres č. 5 – Výkres širších vzťahov 1 (PDF, 86 kB)
Výkres č. 6 – Výkres širších vzťahov 2 (PDF, 328 kB)
Výkres č. 7 – Analýza stavebného vývoja pamiatkového územia (PDF, 260 kB)
Výkres č. 8 – Rozbor pamiatkových hodnôt a zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1020 kB)
Výkres č. 9 – Ortofotomapa územia (PDF, 337 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Tatranská Lomnica – Fotodokumentácia, časť I. (PDF, 6592 kB)
PZ Tatranská Lomnica – Fotodokumentácia, časť II. (PDF, 8752 kB)