Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Stará Ľubovňa
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Peter Glos
Autorská spolupráca: Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. arch. Ľubica Viničenková, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU


PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Stará Ľubovňa – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 711 kB)
PZ Stará Ľubovňa – Záverečné ustanovenia (PDF, 312 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy s vymedzením hraníc PZ a jej ochranného pásma (PDF, 1576 kB)
Výkres č. 2 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 2414 kB)
Výkres č. 3 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 2078 kB)
Výkres č. 4 – Historická katastrálna mapa z roku 1869 (PDF, 3077 kB)
Výkres č. 5 – Ortofotomapa (PDF, 2785 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Stará Ľubovňa – Fotodokumentácia (PDF, 4772 kB)
Chránené pohľady v interiéri pamiatkového územia (PDF, 545 kB)
Chránené pohľady v interiéri pamiatkového územia na hrad Ľubovňa (PDF, 143 kB)
Chránené diaľkové pohľadové kužele na pamiatkové územie (PDF, 637 kB)