Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Stankovany – Podšíp
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc
Vypracoval: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – pracovisko Ružomberok,
Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina – pracovisko Ružomberok, Š. N. Hýroša 1, 034 01 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Stankovany – Podšíp – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1312 kB)
PZ Stankovany – Podšíp – Záverečné ustanovenia (PDF, 715 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (JPG, 1241 kB)
Výkres č. 2 – Hranica pamiatkovej zóny (JPG, 1207 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 4260 kB)
Výkres č. 4 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 4430 kB)
Výkres č. 5 – Fotodokumentácia (JPG, 1177 kB)
Výkres č. 6 – Historická mapa z obdobia prvej polovice 19. storočia – širšie vzťahy (PDF, 269 kB)
Výkres č. 7 – Ortofotomapa (JPG, 674 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Stankovany – Podšíp – Fotodokumentácia (PDF, 6388 kB)