Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Spišská Belá
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Daniela Maximová
Autorská spolupráca: Mgr. Lucia Tatarková, Mgr. Alena Olekšáková, Ing. Eva Semanová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Spišská Belá – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3129 kB)
PZ Spišská Belá – Záverečné ustanovenia (PDF, 232 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1293 kB)
Výkres č. 2 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 1030 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza objektov (PDF, 1141 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 1432 kB)
Výkres č. 5 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 984 kB)
Výkres č. 6 – Historická katastrálna mapa z roku 1869 reambulovaná v roku 1929 (PDF, 4424 kB)
Výkres č. 7 – Vyznačenie hranice pamiatkového územia a národných kultúrnych pamiatok (PDF, 792 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Spišská Belá – Fotodokumentácia časť I. (PDF, 4471 kB)
PZ Spišská Belá – Fotodokumentácia časť II. (PDF, 6517 kB)

PRÍLOHY:
PZ Spišská Belá – Historické mapy (PDF, 1330 kB)