Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Sobotište – Habánsky dvor
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracoval: Mgr. Ján Čáni
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sobotište-Habánsky dvor – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 357 kB)
PZ Sobotište-Habánsky dvor – Záverečné ustanovenia (PDF, 368 kB)

MAPY:
PZ Sobotište-Habánsky dvor – Zásady ochrany pamiatkového územia – grafická časť (PDF, 2840 kB)
Výkres č. 1 – Vymedzenie územia – širšie vzťahy (JPG, 5839 kB)
Výkres č. 2 – Vyhodnotenie objektovej skladby a súčasného stavu využitia územia (JPG, 6484 kB)
Výkres č. 3 – Vyhodnotenie veku a stavebno-technického stavu objektov
(JPG, 5935 kB)
Výkres č. 4 – Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt územia – zásady pamiatkovej ochrany
(JPG, 6770 kB)
Výkres č. 5 – Výrez z katastrálnej mapy obce s vyznačeným územím
(JPG, 6333 kB)
Výkres č. 6 – Pozemková mapa z roku 1900
(JPG, 1627 kB)
Výkres č. 7 – Historická mapa – Prvé vojenské mapovanie
(JPG, 903 kB)
Výkres č. 8 – Historická mapa – Druhé vojenské mapovanie
(JPG, 712 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Sobotište-Habánsky dvor – Fotodokumentácia (PDF, 2471 kB)

PRÍLOHY:
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu Trnava č. 1/1999 (PDF, 3070 kB)