Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Rajec – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zuzana Štancelová
Autorský kolektív:
Mgr. Zuzana Štancelová, Ing. Mariana Lehutová, Mgr. Katarína Vlaszatá, JUDr. Ing. Miroslava Šichtová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina
, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Rajec – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1697 kB) + Titulná strana (PDF, 320 kB)
PZ Rajec – Záverečné ustanovenia (PDF, 179 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy PZ Rajec (PDF, 184 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza objektov PZ Rajec (PDF, 1591 kB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany PZ Rajec (PDF, 1615 kB)