Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Polichno – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Mgr. Andrea Moravčíková
Spoluriešitelia:
Ing. Ladislav Huňavý, Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Gabriela Brezňanová, PhD., Ing. Agáta Bystrianská, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Silvia Pavlová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Polichno – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 10870 kB)
PZ Polichno – Záverečné ustanovenia (PDF, 959 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 575 kB)
Výkres č. 2 – Právny stav (PDF, 668 kB)
Výkres č. 3 – Historická mapa (PDF, 1996 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 733 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany PZ (PDF, 735 kB)