Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Oravský Podzámok
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD., Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, PhDr. Ľubica Fillová – spracovateľka čiastočného urbanisticko-historického výskumu
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – pracovisko Martin,
S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina
– pracovisko Martin, S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Oravský Podzámok – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4712 kB)
PZ Oravský Podzámok – Záverečné ustanovenia
(PDF, 572 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Základný výkres (PDF, 2375 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza objektov (PDF, 3436 kB)
Výkres č. 3 – Stavebno-technický stav objektov
(PDF, 3258 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 3504 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3717 kB)
Výkres č. 6 – Historické mapy Oravského Podzámku (PDF, 1222 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Oravský Podzámok – Fotodokumentácia (PDF, 7899 kB)