Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Nižná Boca – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Spolupráca:
Mgr. Martin Furman, PhD. – archeológia, JUDr. Ing. Miroslava Šichtová – historická zeleň, Mgr. Petra Pleváková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA – Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina
, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Nižná Boca – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 13335 kB)
PZ Nižná Boca – Záverečné ustanovenia (PDF, 80 kB)
PZ Nižná Boca – Titulka (PDF, 540 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Zásady ochrany PZ (PDF, 1148 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza objektov (PDF, 1496 kB)


FOTODOKUMENTÁCIA:

PZ Nižná Boca – Ortofotomapa (PDF, 1720 kB)
PZ Nižná Boca – Historická katastrálna mapa (PDF, 4835 kB)
PZ Nižná Boca – 2. a 3. vojenské mapovanie (PDF, 2209 kB)