Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Nitra – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: Ing. Anna Valeková
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Rudolf Viršík, PhD. (vyhodnotenie územia) a Ing. Anna Valeková (zásady ochrany)

Spoluriešitelia: Mgr. Tatiana Danieličová, Ing. arch. Eva Gažiová, Ing. arch. Zuzana Holičková, Mgr. Imrich Tóth (architektúra), Mgr.Peter Bisták (archeológia), Ing. Darina Ulrychová, CSc. (historická zeleň)

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu
na Krajskom pramiatkovom úrade v Nitre, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra, Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Nitra – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3044 kB)
PZ Nitra – Záverečné ustanovenia (PDF, 349 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 7 339 kB)
Výkres č. 2 – Vývoj urbanistickej a sídelnej štruktúry (PDF, 3 518 kB)
Výkres č. 3 – Slohová analýza (PDF, 4 730 kB)
Výkres č. 4 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 4 544 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6 131 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Nitra – Historické mapy (PDF, 3072 kB)
PZ Nitra – Historické rytiny
(PDF, 975 kB)

PZ Nitra – Historické fotografie a pohľadnice:
Sektor A (
PDF, 5929 kB),
Sektor B
(PDF, 7144 kB),
Sektor D (PDF, 4466 kB),
Sektor G a I
(
PDF, 2493 kB),
Sektor J (
PDF, 2079 kB),
Sektor K (
PDF, 5800 kB),
Sektor M |O|
(
PDF, 2982 kB),
Sektor N |M,O|
(
PDF, 3696 kB),
Sektor O |M| (
PDF, 3923 kB),
Súpis všetkých sektorov (PDF, 163 kB)
PZ Nitra – Diaľkové pohľady (PDF, 888 kB)
PZ Nitra – Interiérové pohľady:
Sektor A (PDF, 4673 kB),
Sektor B
(
PDF, 2379 kB),
Sektor D (
PDF, 2329 kB),
Sektor E (
PDF, 1396 kB),
Sektor F (
PDF, 341 kB),
Sektor G
(
PDF, 808 kB),
Sektor I (
PDF, 2518 kB),
Sektor J
(
PDF, 1795 kB),
Sektor K
(
PDF, 3040
kB),
Sektor M
(
PDF, 5042 kB),
Sektor N (
PDF, 2529 kB),
Sektor O (
PDF, 7011 kB),
Súpis všetkých sektorov
(
PDF, 1159 kB)

EVIDENČNÉ LISTY:
Sektor A (PDF, 17993 kB),
Sektor B
(
PDF, 1654 kB),
Sektor D (
PDF, 3492 kB),
Sektor E (
PDF, 6397 kB),
Sektor F (
PDF, 2109 kB),
Sektor G
(
PDF, 2837 kB),
Sektor I (
PDF, 8838 kB),
Sektor J
(
PDF, 769 kB),
Sektor K
(
PDF, 5948
kB),
Sektor M
(
PDF, 11636 kB),
Sektor N (
PDF, 7021 kB),
Sektor O (
PDF, 3481 kB),
NKP – Plastiky a drobná architektúra (
PDF, 3346 kB),
Ostatné plastiky a drobná architektúra (
PDF, 909 kB)