Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Ľubica

Krajský pamiatkový úrad Prešov
Hlavná 115, 080 01 Prešov

zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Pavol Jackovič
autorská spolupráca: Ing. Eva Semanová, Ing. arch. Iveta Bujnová, JUDr. Mgr. Gabriel Lukáč

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2015

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ

Zásady ochrany Pamiatkového územia Ľubica (PDF, 2580 kB)

Záverečné ustanovenia (PDF, 207 kB)

MAPY

Výkres 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1141 kB)

Výkres 2 – Hranica pamiatkového územia a národné kultúrne pamiatky (PDF, 671 kB)

Výkres 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 1167 kB)

Výkres 4 – Územný priemet zásad ochrany pamitakového územia (PDF, 1091 kB)

Výkres 5 – Historická katastrálna mapa z roku 1870, reambulovaná v roku 1930 (PDF, 5348)

FOTODOKUMENTÁCIA

Letecké snímky, uličné rady (PDF, 4453 kB)

Ulica generála Svobodu (PDF, 9730 kB)

Úzka, Bernoláková a Povstalecká ulica (PDF, 5263 kB)

Športová, Vrbovská a Kruhová ulica (PDF, 6603 kB)

PRÍLOHY

Historické mapy (PDF, 6143 kB)

Súpis historických výplní (PDF, 7172 kB)