Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Liptovský Hrádok
Urbanisticko – historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina:
Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Vypracoval: Ing. arch. Ivan Gojdič
Spolupráca: Mgr. Rastislav Danák
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA,
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2005

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Liptovský Hrádok – Urbanisticko – historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt
(PDF, 386 kB)
PZ Liptovský Hrádok – Záverečné ustanovenia (PDF, 272 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 7268 kB)
Výkres č. 2 – Slohový rozbor objektov pamiatkovej zóny (PDF, 7281 kB)
Výkres č. 3 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 7281 kB)
Výkres č. 4 – Rozbor pamiatkových hodnôt pamiatkovej zóny (PDF, 1415 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Liptovský Hrádok – Fotodokumentácia – zoznam (PDF, 141 kB)
PZ Liptovský Hrádok – Historické veduty a fotografie (PDF, 8642 kB)
PZ Liptovský Hrádok – Fotografická dokumentácia súčasného stavu (PDF, 7536 kB)