Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Kopčany
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Urbanisticko – historický výskum územia: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Stavebný a historický vývoj územia: Mgr. Adriana Kondlová
Názvy lokalít a krajinných prvkov územia: Mgr. Zuzana Rábiková
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia: Mgr. Peter Grznár, Ing. Alexandra Jakabšicová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Konzultácie: PhDr. Peter Baxa, Ing. arch. Viera Dvořáková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kopčany – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 755 kB)
PZ Kopčany – Záverečné ustanovenia (PDF, 922 kB)
PZ Kopčany – Rozhodnutie o vyhlásení (PDF, 355 kB)

HISTORICKÉ MAPY:
Mapa povodia Moravy, polovica 18. storočia (JPG, 2283 kB)
Vojenské mapovanie na Slovensku – I. vojenské mapovanie (JPG, 2850 kB)
Vojenské mapovanie na Slovensku – II. vojenské mapovanie (JPG, 7593 kB)
Vojenské mapovanie na Slovensku – III. vojenské mapovanie (JPG, 2638 kB)
Mapa Holíča, obce Kopčany a k nim priľahlých radimovských, unínskych a letničských lúk v Nitrianskom komitáte kráľovstva Uhorského z roku 1836 1/2 (JPG, 708 kB)
Mapa Holíča, obce Kopčany a k nim priľahlých radimovských, unínskych a letničských lúk v Nitrianskom komitáte kráľovstva Uhorského z roku 1836 2/2 (JPG, 680 kB)
Komasačná mapa obce Kopčany z roku 1862 1/2 (JPG, 1065 kB)
Komasačná mapa obce Kopčany z roku 1862 2/2 (JPG, 773 kB)
Obec Kopčany v Uhorsku, Bratislavský okres, Nitriansky komitát z roku 1860 (JPG, 1131 kB)
Katastrálna mapa obce Kopčany z roku 1898 1/3 (JPG, 4511 kB)
Katastrálna mapa obce Kopčany z roku 1898 2/3 (JPG, 8125 kB)
Katastrálna mapa obce Kopčany z roku 1898 3/3 (PDF, 2024 kB)

VÝKRESY:
Výkres č. 1 – Rozdelenie PZ na sektory (JPG, 1228 kB)
Výkres č. 2 – Vyznačenie plôch parciel NKP (JPG, 1986 kB)
Výkres č. 3 – Zásady ochrany PZ (JPG, 2572 kB)
Výkres č. 4 – Vyznačenie archeologických polôh (JPG, 2453 kB)
Mapa širších vzťahov (PDF, 245 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Kopčany – Fotodokumentácia (PDF, 616 kB)