Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Horné Plachtince
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka
krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Chovanová, Mgr. Andrea Paučová, Mgr. Katarína Damjanovová, Mgr. Alexander Botoš, Mgr. Silvia Šujanová
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Horné Plachtince – Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 511 kB)
PZ Horné Plachtince – Záverečné ustanovenia (PDF, 304 kB)

MAPY:
Historická mapa Horné Plachtince – Kráľovstvo Uhorské-Župa Hont. Sekcia 43-XXXIII.1854 (PDF, 2121 kB)
Historická mapa Horné Plachtince – Intravilan a extravilan obce 1878 (PDF, 603 kB)
Historická mapa Horné Plachtince – 1883 (PDF, 1641 kB)
Historická mapa Horné Plachtince – 1885 (PDF, 1352 kB)
Historická mapa Horné Plachtince – Intravilan a extravilan obce 1918-1939 (PDF, 2220 kB)
Výkres č. 1 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území (PDF, 1602 kB)
Výkres č. 2 – Slohová analýza objektov (PDF, 1495 kB)
Výkres č. 3 – Stavebno-technický stav objektov (PDF, 1516 kB)
Výkres č. 4 – Porovnanie arch.-urbanistickej štruktúry. Súčasný stav a mapovanie z rokov 1920-1930 (PDF, 1543 kB)
Výkres č. 5 – Pôdorysná štruktúra zástavby sídla (PDF, 1932 kB)
Výkres č. 6 – Širšie vzťahy (PDF, 3956 kB)
Výkres č. 7 – Ochrana pamiatkového územia (PDF, 1566 kB)
Výkres č. 8 – Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 1126 kB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov NKP zapísaných v ÚZPF čísla 1-3 (PDF, 397 kB)
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF čísla 4-7 (PDF, 417 kB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie čísla 8-38 (PDF, 2953 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé čísla 39-46 (PDF, 919 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé čísla 47-51 (PDF, 564 kB)