Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Hniezdne – Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dominik Sabol
Autorský kolektív:
Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Adriana Pavlíková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Juraj Timura

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV – Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2016

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Prešov
, Hlavná 115, 080 01 Prešov, Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Hniezdne – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 622 kB)
PZ Hniezdne – Záverečné ustanovenia (PDF, 493 kB)
PZ Hniezdne – Zoznam vytypovaných objektov na vyhlásenie za NKP (PDF, 153 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 1504 kB), (JPG, 1334 kB)
Výkres č. 2 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 1737 kB), (JPG, 1568 kB)
Výkres č. 3 – Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 1620 kB), (JPG, 1441 kB)
Výkres č. 4 – Historická mapa
(PDF, 1338 kB), (JPG, 1237 kB)

FOTOGRAFIE:
PZ Hniezdne – Fotodokumentácia (PDF, 3918 kB)