Prejsť na obsah

Pamiatková zóna Areál rušňového depa Bratislava – Východ
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Vypracovali: PhDr. Gabriela Habáňová, Ing. arch. Peter Andráši, Ing. Natália Režná, PhD.
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2009

UPOZORNENIE:
Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Areál rušňového depa Bratislava – Východ – Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 836 kB)
PZ Areál rušňového depa Bratislava – Východ – Záverečné ustanovenia (PDF, 978 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Širšie vzťahy (PDF, 257 kB)
Výkres č. 2 – Pamiatkový rozbor (PDF, 1922 kB)
Výkres č. 3 – Zásady pamiatkovej ochrany (PDF, 1845 kB)
Výkres č. 4 – Vymedzenie územia PZ, NKP (PDF, 1258 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Areál rušňového depa Bratislava – Východ – Fotodokumentácia (PDF, 1530 kB)

PRÍLOHY:
Tabuľková príloha – kategorizácia objektov podľa kapitoly „A.1.7 – e“ a „B.1.4 – h“ zásad ochrany (PDF, 6653 kB)