Prejsť na obsah

Koncepcia ochrany pamiatkového fondu – koncepčný materiál obsahuje návrhy a úlohy pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako aj pre vybrané ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy, na jeho vypracovaní sa podieľal aj Pamiatkový úrad SR. Cieľom týchto návrhov a úloh je zlepšiť fyzický stav i vnímanie pamiatkového fondu verejnosťou. Materiál bol prerokovaný a schválený Vládou SR 9.4.2015.

Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciách číslo: MK -3010/2008-10/11546 metodický pokyn má odporúčací charakter a má slúžiť ako pomôcka pri príprave zabezpečenia ochrany kultúrnych pamiatok pre čas vyhlásenia krízovej situácie (PDF, 49 kB)

Stratégia ochrany pamiatkového fondu na roky 2017 – 2022 vypracovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky v marci 2017 (PDF, 1062 kB)

Pamiatkové výskumy:

Metodické a výskumné materiály:

Fotovoltické systémy z hľadiska záujmov ochrany pamiatkového fondu – metodické usmernenie k posudzovaniu zámerov umiestňovania fotovoltických a iných solárnych systémov na kultúrnych pamiatkach, v pamiatkovo chránených územiach, v ochranných pásmach kultúrnych pamiatok a pamiatkovo chránených území a na archeologických náleziskách, Pamiatkový úrad SR 2023 (PDF, 1 269 kB)

Prieskum krovových konštrukcií na vybraných kultúrnych pamiatkach v územnej pôsobnosti KPÚ Banská Bystrica a pracovísk Banská Štiavnica, Lučenec, Vypracoval: Ing. Ľubor Suchý, PhD., KPÚ Prešov (PDF, 27 674 kB)

Metodika identifikácie a výskumu historických krovov, Autori: Ľubor Suchý, Daniela Zacharová a kol., Pamiatkový úrad SR 2018 (PDF, 14 013 kB)

Pamiatková ochrana zvonov na Slovensku, Autori: Juraj Gembický – Radek Lunga, Pamiatkový úrad SR, Košice 2014 (PDF, 13 381 kB)