Prejsť na obsah

Prof. PhDr., *27.1.1900, †18.3. 1955
umenovedec, pamiatkár a pedagóg

Zakladateľská, všestranná osobnosť slovenskej umenovedy. Svojou fundovanou a a vedecky podloženou formuláciou odboru, zasiahol priamo do jeho rozvoja už od prvopočiatkov, kedy sa cizelovali základné postuláty východísk a interpretácie faktov dejinného vývinu umenia na Slovensku, ale aj princípov hodnotenia moderného slovenského umenia, teda do celej oblasti teórie a praxe tejto vednej disciplíny.

Dr. Wagner sa narodil vo Viedni v rodine vzdelancov. Gymnaziálne štúdia absolvoval v Budapešti a po vzniku ČSR, študuje v Brne a Prahe. V roku 1925 absolvoval odbor dejiny umenia na Karlovej univerzite v Prahe u prof. Vojtěcha Birnbauma.

Dizertačná práca Vladimíra Wagnera sa týkala slovenskej témy a pojednávala o vplyvoch v architektúre vrcholného baroka v Bratislave.

Kolokvium, konané v r. 2000 k 100-ročnici narodenia a 45. výročiu smrti. V r. 1927 vstupuje do služieb pamiatkovej starostlivosti a múzejníctva. Autor prvej r.1948 vydanej knihy „Vývin výtvarného umenia na Slovensku“. Uplatňuje sa aj v pedagogickej činnosti, v r. 1947 – 48 začal prednášať odbor dejín umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zúčastňuje sa i prípravy vytvorenia Súpisu pamiatok na Slovensku – terénny výskum vo vybraných okresoch (Nové Mesto nad Váhom, Trenčín , Ilava, Považská Bystrica a región Liptova). Spracoval prvý štvorstránkový formulár v ktorom sledoval základné údaje o pamiatke, zvlášť z hľadiska architektúry a zvlášť z hľadiska vnútorného vybavenia. Sledovala sa lokalita, názov objektu, jeho popis, dejiny, pramene a literatúra, ako aj ikonografia pamiatky. Súčasťou bola karta interiérov pamiatok. S činnosťou vo Vládnom komisariáte na ochranu pamiatok bol spätý až do začiatku 50-tych rokov 20. stor. Publikuje korekcie svojich poznatkov z dejín architektúry na základe praxe s V. Menclom v časopise Pamiatky a múzeá v prvej polovici 50-tych rokov.

Situácia v 50-tych rokoch a ideologický tlak, skomplikovali jeho životné osudy a v roku 1955 s podlomeným zdravím zomiera. Komplexnú bibliografiu prác dr. Wagnera obsahuje Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2, vydaný v Bratislave. Teoretické umenovedné dielo a základy pamiatkarskej teórie a praxe dodnes ostávajú zdrojom pre vedecké hodnotenie slovenského umenia.

Mgr. Magdaléna Brázdilová