Prejsť na obsah

*1907 – † 1990

Jeden z nestorov reštaurátorského umenia na Slovensku sa narodil a žil v Liptovskom Mikuláši. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Už v roku 1959 samostatne vystavoval svoju reštaurátorskú tvorbu vo výstavnej sieni na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Špecializoval sa na reštaurovanie nástennej maľby vo významných sakrálnych pamiatkových objektoch a na reštaurovanie drevených polychromovaných artefaktov.

Jednou z jeho prvých a významných prác bolo reštaurovanie gotických nástenných malieb v r. k. kostole v Spišskej Novej Vsi, renesančných nástenných malieb na fasáde budovy radnice v Levoči, nástenné maľby a renesančný trámový strop v r. k. kostole Smrečany (1952-1955), gotické plastiky v kláštornom kostole v Hronskom Beňadiku a gotické nástenné maľby v r. k. kostole Ludrová.

Štalmachovo reštaurátorské dielo doposiaľ ostalo nespracované. V archívnych fondoch Pamiatkového úradu sa nachádzajúc niektoré dokumentačné materiály z reštaurovania pamiatok len vo veľmi fragmentárnom počte. Zväčša sú prezentované len fotografickou dokumentáciou prác. Najstaršími dokumentáciami sú práce spadajúce do rokov 1955- 1958, neskôr z rokov 1960-1961 a dve práce spojené s reštaurovaním zbierkových muzeálnych predmetov z Múzea v Levočskej radnici sem boli postúpené v roku roku 1990.

Galéria v Liptovskom Mikuláši, kde autor žil, vlastní viaceré dokumentačné materiály, ktoré ostali nespracované a ktoré môžu poskytnúť ucelený obraz o diele tohto priekopníka reštaurovania na Slovensku, ktorý v povojnových rokoch 20. stor. zohral významnú úlohu pri záchrane nášho pamiatkového fondu a aktivít autora, ktorý bol dlhoročným členom Reštaurátorskej komisie pri Diele, podniku Slovenského výtvarného fondu výtvarných umení a v neposlednom rade tiež pri spracovaní komplexného katalógu reštaurátorských prác Mikuláša Štalmacha.

Mgr. Magdaléna Brázdilová