Prejsť na obsah

PhDr., CSc., *20.7.1918 – †6.5.1985

Jedna zo zakladateľských osobností folkloristiky na Slovensku, erudovaná vedkyňa známa aj v pamiatkárskej obci Slovenska pani Mária Kosová, ktorá patrila k prvým pracovníkom Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie SAV) nás opustila predčasne, pred 20-timi rokmi, po dlhej a ťažkej chorobe v roku 1985. Mária Kosová vyštudovala odbor slovenčina a francúzština na FFUK Bratislava a už od počiatkov vstupu do praxe sa prejavila ako veľmi aktívna a fundovaná pracovníčka, ktorá sa zapája do vedeckej práce účasťou na tzv. Wollmanovskej zberateľskej akcii mimoriadneho terénneho výskumu v dejinách folkloristiky a to k materiálom ľudovej slovesnosti. Venovala sa netradičnému žánru ľudovej prózy na Slovensku – memorátom. Vo vedeckom štúdiu memorátov, povestí a balád uplatňuje nové metódy skúmania . Interdisciplinárnym prístupom spracováva problematiku „nositeľa“ vo folklóre (teória textu). Na Národopisnom ústave SAV pracovala v rokoch 1946-51, 1969-1985.

Existenčne bola postihnutá v rámci tzv.Akcie B, keď pracovala mimo folkloristiky. V r. 1966-1969 sa zamestnáva na vtedajšom Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, kde sa uplatňuje jej širozáberové zameranie . Vykonáva funkciu vedeckej redaktorky Zborníka Ochrana pamiatok a v r. 1968-1970 zborníka Monumentorum tutela. Bola členkou viacerých medzinárodných národopisných spoločností: Union of Anthroplogy and Ethnology (od r.1965), Société international ´d Etnographie et de Folklore (od r.1967), International Society for Folk Narrative Research a domácej Slovenskej národopisnej spoločnosti. V oblasti vedeckého bádania na úseku folkloristiky uplatňuje aktuálne metodologické prístupy, komplexnosť a exaktnosť v postihnutí javov slovesnej kultúry . Publikuje najmä v odborných časopisoch Slovenský národopis, Národopisných zborníkoch , Slovenskej vede a knižne. Rozsiahla je aj jej zahraničná publikačná aktivita.

V spolupráci s historičkou výtvarného umenia PhDr. A. Guntherovou – Mayerovou zostavila katalóg exponátov k Výstave Slovenského ľudového umenia v Umeleckej besede Bratislava (1948), stáva sa spoluredaktorkou Súpisu pamiatok na Slovensku (1954). Okrem toho sa venuje aj prekladateľskej práci v oblasti svetovej prózy a odbornej literatúry (Lessing,G.E.: Laokóon a iné estetické štúdie, 1961, Lips, J.E.: Pri prameňoch civilizácie, 1961 a ďaľšie).

Komplexná bibliografia prác (73 odborných štúdií a knižných vydaní) PhDr.Kosovej je spracovaná v prílohe časopisu Etnologické rozpravy , autorky H.Hlôškovej, bola vydaná pri príležitosti XIII.folkloristického seminára konaného pod názvom „Medzi textom a kontextom“ v Topoľčiankach 13.-14.11. 2003 k nedožitým 85-narodeninám tejto vedecky vzácnej a ľudsky nesmierne poctivej a pracovitej, skromnosťou sa vyznačujúcej osobnosti.

Mgr. Magdaléna Brázdilová