Prejsť na obsah

Výskumnú dokumentáciu vypracuje oprávnená právnická osoba po ukončení terénnej časti archeologického výskumu. Podrobnosti o výskumnej dokumentácii z archeologického výskumu sú stanovené:

Odovzdanie výskumnej dokumentácie: Oprávnená právnická osoba odovzdá spracovanú výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu SRna posúdenie a vydanie stanoviska. Výskumnú dokumentáciu je možné Pamiatkovému úradu SR odovzdať poštou na adresu úradu alebo osobne cez podateľňu. Iný spôsob doručenia výskumnej dokumentácie Pamiatkovému úradu SR je potrebné konzultovať s pracovníkmi odboru archeológie.

Ako poradný orgán na posudzovanie výskumných dokumentácii z archeologického výskumu Pamiatkový úrad SR zriadil Subkomisiu Odborno-metodickej komisie Pamiatkového úradu SR pre archeológiu. Viac informácií k činnosti subkomisie a k termínom jej zasadnutí je v sekcii Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu.

Stanovisko k výskumnej dokumentácii vypracuje odbor archeológie Pamiatkového úradu SR. Pamiatkový úrad SR ho zašle oprávnenej osobe a stavebníkovi na vedomie. Stanovisko k výskumnej dokumentácii môže byť s výsledkom:

  • schválená – výskumná dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti v zmysle požiadaviek platných predpisov a môže byť v preloženej podobe odovzdaná príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a Archeologickému ústavu SAV (odovzdáva stavebník, Archeologickému ústavu SAV môže alternatívne 1 exemplár odovzdať oprávnená osoba),
  • schválená s pripomienkami – výskumná dokumentácia spĺňa formálne a odborné náležitosti v zmysle požiadaviek platných predpisov s uvedenými pripomienkami a po doplnení a prepracovaní v zmysle týchto pripomienok môže byť odovzdaná príslušnému krajskému pamiatkovému úradu a Archeologickému ústavu SAV,
    • elektronickú verziu výskumnej dokumentácie po jej doplnení/prepracovaní je nevyhnutné zaslať Pamiatkovému úradu SR pre potreby evidencie výkonu štátnej správy v oblasti ochrany archeologických nálezov a nálezísk!
  • vrátená na prepracovanie a opätovné predloženie – výskumná dokumentácia nespĺňa formálne a odborné náležitosti, musí byť prepracovaná podľa uvedených pripomienok a opätovne predložená Pamiatkovému úradu SR.

Aké je využitie výskumnej dokumentácie archeologického výskumu pri ochrane kultúrneho dedičstva?

Výskumná dokumentácia archeologického výskumu:

• je dokladom o skutočne vykonaných prácach počas výskumu,
• je spracovaním zistených odborných poznatkov počas výskumu,
• je podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie obnovy NKP,
• je podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie úpravy nehnuteľnosti v pamiatkovom území,
• je podkladom pre záchranu archeologických nálezov predpokladaných v zemi, v hmote stavby alebo pod vodou, kde sa pri príprave stavieb alebo inej hospodárskej činnosti predpokladá ich ohrozenie,
• je podkladom na vyhotovenie územného priemetu ochrany pamiatkového územia,
• je podkladom pre vedenie evidencie archeologických nálezísk,
• je podkladom pre vedenie evidencie majetku štátu.