Prejsť na obsah

Osvedčenie o osobitnej odbornej spôsobilosti (OOS) na vykonávanie pamiatkového výskumu v odbore archeologický výskum udeľuje Ministerstvo kultúry SR. Na webstránke Ministerstva kultúry SR sú dostupné informácie k žiadosti o vydanie osvedčenia o OOS a k predĺženiu platnosti osvedčenia o OOS.

Pamiatkový úrad SR vypracuje posudok o absolvovaní odbornej praxe pre Ministerstvo kultúry SR za účelom vydania osvedčenia o OOS. Žiadosť o vypracovanie posudku je potrebné Pamiatkovému úradu SR doručiť najmenej s dvojmesačným predstihom pred termínom uzávierky predkladania žiadostí na Ministerstvo kultúry SR, teda do 31. januára a do 31. júla každoročne.

Žiadosť o vypracovanie posudku musí obsahovať nasledovné podklady:

 • profesijný životopis,
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní: diplom o ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) + vysvedčenie,
 • doklad o odbornej praxi: potvrdenie zamestnávateľa/-ov (právnickej osoby oprávnenej vykonávať archeologický výskum) o dobe zamestnania alebo o účasti na konkrétnych archeologických výskumoch, prípadne čestné prehlásenie žiadateľa o tom, že sa podieľal na odborných prácach na konkrétnych archeologických výskumoch,
 • odborná prax v oblasti archeologického výskumu
  • súpis archeologických výskumov, na ktorých sa žiadateľ podieľal, s uvedením názvu právnickej osoby oprávnenej vykonať výskum a mena vedúceho výskumu (držiteľa osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti),
  • súpis výskumných dokumentácií archeologických výskumov, ktoré žiadateľ vypracoval alebo na ktorých sa podieľal,
  • fyzické predloženie výskumných dokumentácií, ktoré žiadateľ vypracoval alebo na ktorých sa podieľal. Je potrebné predložiť najmenej dve výskumné dokumentácie.
 • publikačná činnosť,
 • prednášková činnosť.

Absolvovanú odbornú prax žiadateľov o odborný posudok Pamiatkového úradu SR k žiadosti o udelenie osvedčenia o OOS posudzuje Subkomisia Odborno-metodickej komisie pre archeológiu, ktorá tiež hodnotí odbornú činnosť žiadateľov o predĺženie platnosti o osobitnej odbornej spôsobilosti.