Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad SR môže archeologické nálezy v jeho správe vydať do výpožičky na dobu určitú (najviac na 10 rokov), a to buď múzeu na expozičné účely, alebo odborným inštitúciám a odborníkom na účely ich odborného spracovania, vykonania odborných analýz a podobne. Nálezy sa vydávajú na základe zmluvy o výpožičke archeologických nálezov, uzatvorenej medzi Pamiatkovým úradom a vypožičiavateľom. Zmluvu pripravuje Pamiatkový úradu SR, kde špecifikuje podmienky a ďalšie náležitosti výpožičky.

Žiadosť o výpožičku archeologických nálezov adresujte odboru archeológie Pamiatkového úradu SR buď e-mailom na depozitar@pamiatky.gov.sk alebo podatelna@pamiatky.gov.sk, alebo poštou na adresu Pamiatkového úradu SR. V žiadosti je potrebné špecifikovať konkrétne nálezy, o ktorých výpožičku máte záujem, termíny a účel výpožičky.