Prejsť na obsah

Snahou Pamiatkového úradu SR je, aby archeologické nálezy boli trvalo deponované v regionálnych alebo špecializovaných múzeách, teda v inštitúciách najvhodnejších pre ich uschovanie z odbornej stránky a z hľadiska ich prezentácie pred verejnosťou.

Pamiatkový úrad SR môže nálezy v jeho správe previesť len:

 • do vlastníctva samospráv (samosprávne kraje a obce), do správy nimi zriadených múzeí,
 • do správy múzeí zriadených ústredným orgánom štátnej správy (ministerstvom, Národnou bankou Slovenska).

POSTUP PRI PREVODE SPRÁVY/VLASTNÍCTVA ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZOV

Nálezy podľa pamiatkového zákona prevádza Pamiatkový úrad SR na základe zmluvy o prevode vlastníctva archeologických nálezov alebo zmluvy o prevode správy archeologických nálezov. Prevod sa môže zrealizovať na základe podnetu (žiadosti) múzea, ktoré má o nálezy záujem, alebo na základe vlastného podnetu Pamiatkového úradu SR. Ak archeologické nálezy pochádzajú z archeologických výskumov, realizovaných regionálnymi múzeami, ktoré si ich plánujú ponechať v ich vlastných depozitároch, resp. zbierkach, je potrebné požiadať Pamiatkový úrad SR o prevod vlastníctva týchto nálezov.

Postup pri prevode:

 • žiadosť o prevod správy alebo vlastníctva archeologických nálezov
  •  podáva múzeum, ktoré realizovalo archeologický výskum, z ktorého nálezy pochádzajú, a to najskôr po odovzdaní výskumnej dokumentácie Pamiatkovému úradu SR na posúdenie. Súčasťou žiadosti je zoznam archeologických nálezov, resp. prírastkový katalóg, v elektronickej upraviteľnej forme (MS excel alebo word). Žiadosť má formu tabuľky so zoznamom archeologických výskumov, z ktorých nálezy budú predmetom prevodu: vzor žiadosti o prevod archeologických nálezov (xlsx, 12 kB).
  • môže podať múzeum, ktoré má záujem o nálezy v správe Pamiatkového úradu SR, ktoré pochádzajú z regiónu jeho pôsobnosti alebo sa na daný okruh nálezov špecializuje. V žiadosti múzeum špecifikuje, o ktoré konkrétne nálezy má záujem.
  • je potrebné zaslať elektronicky na e-mail podatelna@pamiatky.gov.sk alebo poštou na adresu Pamiatkového úradu SR.
 • Pamiatkový úrad SR oznámi múzeu začiatok prevodu alebo, v prípade prevodu z vlastného podnetu, žiada múzeum o súhlas s prevodom do vlastníctva jeho zriaďovateľa, do správy múzea,
 • Pamiatkový úrad SR komunikuje so zriaďovateľom múzea ohľadom súhlasu s prevodom a s uzatvorením zmluvy o prevode (návrh zmluvy, pripomienky, podpis zmluvy, jej zverejnenie),
 • po podpise zmluvy sú nálezy fyzicky odovzdané a prevzaté do príslušného múzea, následne nálezy preberie zriaďovateľ do svojho vlastníctva/správy preberacím protokolom. Ak sú už nálezy deponované v priestoroch múzea (napr. pochádzajú z vlastného výskumu múzea), preberací protokol k zmluve sa podpisuje súčasne s podpisom zmluvy (nie je potrebné fyzické prevzatie nálezov).

Nálezy, o ktoré múzeá neprejavia záujem (napríklad z dôvodu zaplnenia kapacity ich depozitára), zostávajú v správe Pamiatkového úradu SR, uložené v priestoroch Depozitára archeologických nálezov. Nálezy môžu byť vypožičané na základe zmluvy o výpožičke.