Prejsť na obsah

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je podľa ustanovení § 40 ods. 6 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov správcom archeologických nálezov vo vlastníctve Slovenskej republiky:

  • pochádzajúcich z archeologických výskumov a z výkonu štátnej správy Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov,
  • pochádzajúcich z archeologických výskumov súkromných a samosprávnych oprávnených právnických osôb a univerzít, a to od prijatia výskumnej dokumentácie Pamiatkovým úradom SR na jej posúdenie,
  • náhodných archeologických nálezov, a to od prijatia oznámenia o náhodnom archeologickom náleze krajským pamiatkovým úradom,
  • pochádzajúcich z trestnej činnosti, a to od prevzatia nezákonne nadobudnutého archeologického nálezu zaisteného orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo správnym orgánom.

Na dočasné alebo trvalé uskladnenie archeologických nálezov v správe Pamiatkového úradu SR slúži Depozitár archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR.

Pamiatkový úrad SR môže nálezy previesť len do vlastníctva samospráv, do správy nimi zriadených múzeí, alebo do správy múzeí zriadených ústredným orgánom štátnej správy. Nálezy prevádza na základe zmluvy o prevode vlastníctva archeologických nálezov alebo zmluvy o prevode správy archeologických nálezov. Viac informácií k prevodom archeologických nálezov nájdete na tomto odkaze.

Pamiatkový úrad SR môže nálezy v jeho správe vydať do výpožičky na dobu určitú. Viac informácií k výpožičkám archeologických nálezov na tomto odkaze.


POZNÁMKA: Archeologické nálezy pochádzajúce z archeologických výskumov Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied spravuje Archeologický ústav SAV, archeologické nálezy pochádzajúce z archeologických výskumov múzeí zriadených ústredným orgánom štátnej správy (napr. Slovenské národné múzeum, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) spravujú príslušné múzeá, a to od nájdenia týchto nálezov počas výskumov realizovaných uvedenými inštitúciami.