Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad (ďalej len „KPÚ“) je v prvom stupni vecne príslušným správnym orgánom, ktorý rozhoduje o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb na úseku ochrany pamiatkového fondu, ak zákon neustanovuje inak. (§ 11 zákona č. 49/2002 Z. z. zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov).

  • KPÚ sú preddavkové organizácie Pamiatkového úradu SR bez právnej subjektivity
  • KPÚ vykonávajú špecializovanú štátnu správu prvého stupňa na úseku ochrany pamiatkového fondu v rozsahu pamiatkového zákona v územnom obvode kraja
  • sídlami úradov sú krajské mestá Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
  • niektoré KPÚ majú zriadené aj vysunuté pracoviská (Banská Štiavnica, Lučenec, Rožňava, Levoča, Topoľčany, Komárno, Spišská Nová Ves, Poprad, Prievidza, Martin, Ružomberok)

Územnou pôsobnosťou Krajských pamiatkových úradov podľa § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov je územný obvod kraja.

Pôsobnosť Krajských pamiatkových úradov
Územná pôsobnosť jednotlivých KPÚ a ich pracovísk

Kontaktné informácie KPÚ - icon

Kontaktné informácie KPÚ

Preskúmavanie rozhodnutí a záväzných stanovísk KPÚ

Aktuality z regiónov