Prejsť na obsah
Logo Intereg Polsko - Slovensko

V rámci prípravy projektu partneri t.j. Gmina Ochotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nadviazali spoluprácu. Partneri sa zúčastnili pracovných stretnutí ohľadom koncepcie a prípravy projektu, počas ktorých boli definované: ciele, produkty, harmonogram opatrení a rozdelenie zodpovednosti za realizáciu úloh, bol tiež zostavený rozpočet. Po dohode partneri vypracovali koncept spoločnej žiadosti o finančnú podporu z programu Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027 na obnovu fasády kaštieľa a záhrady v Tylmanowej a aj obnovu objektov a záhrady Červeného Kláštoru, ktorú predchádzali viaceré spoločné stretnutia, rozhovory a telefonické konzultácie.

V súvislosti s prebiehajúcimi prácami na vývoji finálneho projektu cezhraničného charakteru pozývame vás, aby ste predložili svoje stanovisko k jeho predpokladom.

Účasť miestnej komunity na príprave projektu je jedným z dôležitých krokov participácie, a preto vás žiadame, aby ste predložili písomné pripomienky  k spoločnému návrhu projektu,  aby sme získali o ňom vaše názory. Týmto spôsobom, vďaka vašej angažovanosti, poznáme špecifické požiadavky a zistenia a budeme schopní projekt vhodne a vecne prispôsobiť už na etape jeho prípravy. Pripomienky sa predkladajú na osobitnom formulári – formulár na podávanie názorov (príloha č.1).

Plán projektu bol vypracovaný v súlade s koncepciou Nového európskeho Bauhausu. Nový európsky Bauhaus prináša do Európskej zelenej dohody kultúrny a kreatívny rozmer a jeho cieľom je ukázať hmatateľné a pozitívne skúsenosti, ktoré udržateľné inovácie ponúkajú v našom každodennom živote. Koncepcia Nového európskeho Bauhausu je založená na kombinácii rôznych disciplín, rôznych prostredí a účasti na realizovaných projektoch na rôznych úrovniach. Tento koncept sleduje harmóniu troch hodnôt – udržateľnosti, estetiky a sociálnej inklúzie. Inak povedané, cieľom koncepcie je realizovať projekty tak, aby zabezpečili dlhodobú udržateľnosť  – z hľadiska  klimatických cieľov s nulovým znečistením životného prostredia a pri zohľadnení environmentálnej diverzity, boli estetické – t.j. nielen plnili svoj účel, ale aby po realizácii prinášali výhody z hľadiska kvality a estetiky osobám, ktoré využívajú výsledky projektov a boli aj inkluzívné – to znamená, že aj cenovo dostupné, prístupné pre všetkých a podporovali medzikultúrny dialóg a sociálnu rozmanitosť.

Základné informácie:

Program Interreg Poľsko – Slovensko 2021-2027: 

Priorita 3. Tvorivé a turisticky atraktívne pohraničie

Špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľného cestového ruchu v oblasti hospodárskeho rozvoja, sociálneho začlenenia a sociálnej inovácie.

Názov projektu: Cestou prírody a kultúry dolinou Dunajca

Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zachovať, zdieľať a propagovať hmotné a nehmotné kultúrne dedičstvo cezhraničného významu a zvýšiť udržateľné využívanie pamiatok poľsko-slovenského pohraničia v údolí Dunajca turistami a obyvateľmi.

Vedúci partner: Gmina Ochotnica Dolna

Partner projektu: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Najdôležitejšie úlohy s krátkym popisom

Úloha č. 1       Renovácia fasády kaštieľa a obnova objektov Červeného Kláštora

Úlohu budú realizovať obaja partneri projektu a bude spočívať v renovácii fasády kaštieľa v obci Tylmanowa a obnove objektov Červeného kláštora.

V rámci úlohy bude zhotovená fasáda kaštieľa v Tylmanowej a vonkajšie drevené výplne otvorov (okná a dvere) s cieľom zachovať prvok hmotného kultúrneho dedičstva regiónu pre budúce generácie obyvateľov. Kaštieľ je hmotným svedectvom minulých čias a mal by pretrvať ako dôležitá súčasť súčasného kultúrneho dedičstva obci Tylmanowa a aj celého regiónu Podhale.

Slovenská časť projektu súvisí s celkovou obnovou všetkých objektov Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov (a kamaldulov) a múzea Červený Kláštor. Niektoré z nich sa podarilo obnoviť v rámci EEA Grants (tzv. Nórske fondy) v rámci projektu „Červený kláštor – znovuzrodený” s cieľom revitalizácie funkcií a činností, ktoré kláštor v minulosti plnil. K dosiahnutiu komplexného stavu ochrany a ďalšieho využitia zostáva 7 objektov, ktoré sú pamiatkovo chránené. Je na nich potrebné obnoviť fasády, vymeniť strešnú krytinu, klampiarske prvky, úplne vymeniť alebo repasovať dvere, okná a ochranné mreže. Realizáciou obnovovacích prác sa dosiahne nevyhnutná ochrana objektov, bezpečnosť návštevníkov a najmä požadované funkcie zvyšujúce efekt a dosah na návštevníka kláštora v rámci zážitkovej turistiky.

Úloha č. 2       Revitalizácia záhrad pri kaštieli v Tylmanowej a pri Červenom Kláštore

Úlohu budú realizovať obaja partneri projektu a bude spočívať v revitalizácii záhrad pri kaštieli v Tylmanowej a pri Červenom kláštore.

Unikátnym prvkom kaštieľneho komplexu v Tylmanowej bola bohatá anglická záhrada, ktorú sme až do roku 2020 poznali len z príbehov svedkov histórie. Medzitým bolo možné v roku 2020 získať v nemeckom archíve kompletný inventár záhrady, ktorý bola zhotovený v roku 1943. Vďaka tomu je možná rekonštrukcia záhrady v celej jej kráse pri zachovaní všetkých detailov pôvodného, historického plánu záhrady. V rámci úlohy sa plánuje zachovanie a starostlivosť o historické stromy a aj úprava zelene v záhrade pri kaštieli, obnovenie chodníkov a trás. Vytvorí sa vyhliadkové miesto na zelený prielom Dunajca a pohorie Pasmo Radziejowej v Sadeckých Beskydoch so stacionárnym ďalekohľadom, ako aj miesta a zóny na vonkajšiu expozíciu s hľadiskom. V priestore budú umiestnené prvky drobnej architektúry (lavičky, koše, informačné tabule).

Súčasný park líp pri kláštore bol od 14. storočia kláštornou záhradou. Svoju jedinečnú barokovú podobu dostal v 18. storočí počas pôsobenia rádu kamaldulov. Za posledných takmer 250 rokov zmenil svoju podobu, stal sa neatraktívnym a cieľom projektu je vrátiť mu jeho pôvodný stav. Ide najmä o obnovu parcelačného múru deliaceho areál kláštora od záhrady (napr. aj s nabíjacimi stanicami pre elektrobicykle), vrátane výmeny vstupnej brány a bráničky do kláštora. Nevyhnutnými sú sadovnícke úpravy s príslušnými zemnými prácami. Potrebné je obnoviť pochôdzné trasy na ploche záhrady ako aj prístupové trasy k nej. Súčasťou obnovenej záhrady by mal byť aj zmena uloženia vzdušného vedenia elektrickej energie do  zemného skeletu záhrady. Podobu barokovej záhrady by mala dotvoriť umelecká skulptúra lietajúceho mnícha Cypriána umiestnená v strede záhrady s fontánou a drobnou architektúrou. Obnova barokovej záhrady by jej mala prinavrátiť prírodno-historický komplex na oddych, relax, meditáciu a zároveň vytvoriť priestor na organizovanie podujatí. Záhrada ako predpolie kláštora sa stane aj bodom vstupu a výstupu z obnoveného chodníka prielomom Dunajca pre peších a cyklistov.

Úloha č. 3       Organizovanie podujatí propagujúcich spoločné kultúrne a prírodné dedičstvo v údolí Dunajca

Rieka Dunajec je v Pieninách prirodzenou poľsko-slovenskou hranicou a vytvára jedinečný krajinný a prírodný prielom, ktorý tvorí jednu z najväčších atrakcií pohraničia. Tak isto sú zaujímavé aj dejiny tohto regiónu, kde sa prelínala poľská, slovenská, maďarská a nemecká kultúra. Svedectvom spoločnej minulosti a prvkov dedičstva sú historické objekty s nadlokálnou historickou a kultúrnou hodnotou: Červený kláštor a kaštieľ v Tylmanowej. Dôležitou súčasťou projektu budú aktivity zamerané na prezentáciu spoločnej histórie a tradícií, ktoré sa zrodili na rieke Dunajec. V tom čase bol Dunajec dôležitou komunikačnou cestou, pri ktorej sa sústreďoval život obyvateľov Červeného Kláštora a Tylmanowej. Spoločná turistická ponuka bude priestorovo prepojená, obe pamiatky sa nachádzajú na existujúcom, cezhraničnom úseku vodnej cesty Dunajec. Propagácia obnovených a sprístupnených pamiatok prispeje k popularizácii poznatkov o kultúrnom a prírodnom dedičstve v údolí Dunajca. Ochrana pamiatok materiálnej kultúry a šírenie poznatkov o spoločnom historickom, kultúrnom a hospodárskom dedičstve súvisiacom s existenciou rieky, ktorej údolím prebiehala obchodná cesta a riekou boli splavované tovary, pri spolupráci s poľskými a slovenskými partnermi bude efektívnejšia, pretože aktivity oboch partnerov umožnia prípravu spoločnej, komplexnej a priestorovo integrovanej turistickej ponuky. Niektoré zo starých tradícií budú prenesené z minulosti do súčasnosti, oživené a predstavené návštevníkom. Budú to okrem iného ukážky splavovania dreva a tovaru (napr. železnej rudy) na pltiach po rieke Dunajec (tovar bol prepravený ďalej po Visle do Baltského mora) alebo prezentácia bohatých prírodných zdrojov, fauny a flóry vyskytujúcich sa v údolí Dunajca. Dôležitou súčasťou projektu budú aj prezentácie regionálnych skupín, remeselníkov a ľudových umelcov, tradičných jedál, ako aj regionálnych krojov z oboch brehov rieky Dunajec, ktoré sa zrodili a formovali pri vode, v špecifických prírodných podmienkach. Na účely prezentácie tejto kultúry a tradície budú realizované určité aktivity, t.j.: workshopy, podujatia, vydávanie publikácií, propagačné a vzdelávacie aktivity atď. Zákonitou a nevyhnutnou bude propagácia a informovanosť o projekte a jeho jednotlivých aktivitách vo všetkých druhoch médií a na sociálnych sieťach.

Záujemcovia:
Projekt je určený pre:

  • obyvateľov pohraničia chápaného v širšom zmysle,
  • všetky osoby, ktoré navštevujú pohraničie – zároveň na turistický a cestové účely a aj v rámci napr. zárobkovej činnosti, vrátane osôb, ktoré využívajú kultúrnu a rekreačnú ponuku projektovej oblasti,
  • dotknuté soby rôznych vekových skupín,
  • cestovných sprievodcov po regióne,
  • mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry, tradícií, dedičstva, cestovného ruchu,
  • miestnej spoločnosti Gminy Ochotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
  • architektov, historikov, nadšencov umenia – pamiatkových objektov, konzervátorov, regionalistov, etnografov
  • majiteľov ubytovacích zariadení, gastronomických zariadení a pod.

Projektová oblasť:
Gmina Ochotnica Dolna a obec červený Kláštor

Odhadovaný rozpočet:
1,8 mil. eur

Plánovaný termín realizácie projektu:
1.9.2024 – 31.8.2026

Termín podávania pripomienok/otázok/návrhov:
Na vaše pripomienky čakáme do: 27.9.2023

Zaujímajú nás najmä vaše názory na realizáciu mäkkých opatrení propagujúcich náš región (napr. podujatia, aktivity, formy a propagačné nástroje) v oblasti zachovania, zdieľania a propagácie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva cezhraničného významu.

Kontakt ohľadom participácie

Gmina Ochotnica Dolna
Vedúca Tímu pre realizáciu projektov p. Małgorzata Piątek
tel. 510 751 863
e-mail: malgorzata.piatek@ochotnica.pl

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Riaditeľ Múzea p. Milan Gacík
tel. kom. : +421 903 636 962
e-mail: gacik.milan@gmail.com

Intereg Polsko - Slovensko, Dolinou Dunajca - plagát

Prílohy