Prejsť na obsah

Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy

8. júna 2016 bola prijatá stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Ide o nový model spolupráce s členskými štátmi EÚ, národnými kultúrnymi inštitúciami, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi.

Towards an EU strategy for international cultural relations

The European Heritage Heads Forum – Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

European Heritage Heads Forum vzniklo ako neformálne diskusné a odborné fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo v rámci krajín Európskej únie, najmä z podnetu p. Simona Thurleyho, predstaviteľa English Heritage z Veľkej Británie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Londýne v roku 2006, v roku 2007 v Prahe a v Kodani v roku 2008.

Predmetom diskusií sú aktuálne otázky súčasnej ochrany kultúrneho dedičstva v európskom priestore, na ktorú tiež dopadajú mnohé nepriaznivé dôsledky globalizovanej spoločnosti, klimatických zmien, tlaku investičných skupín, otázka dopadov globálnej finančnej krízy a oboznámenie sa príkladmi návrhov záchranných balíkov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých európskych krajinách.

Nie menej zaujímavou problematikou je i otázka harmonizácie európskej legislatívy so skutočnými potrebami ochrany kultúrneho dedičstva, pre ktorú bolo zriadené špeciálne European Heritage Legal Forum – právne fórum. Diskutovanou témou sú aj otázky efektivity fungovania pamiatkových inštitúcii na centralizovanej alebo decentralizovanej úrovni v jednotlivých krajinách.

Stretnutia EHHF vytvárajú priestor aj pre propagovanie problematiky European Heritage Label – Európske dedičstvo, ako aj európskeho informačného systému o kultúrnom dedičstve HEREIN. Rovnako sa zaoberajú efektivitou tradičného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, najmä z pohľadu popularizácie disciplíny a zvyšovania občianskeho povedomia vzťahu k ochrane pamiatok v krajinách EU.

Najvyšší predstavitelia pamiatkových inštitúcií sa aktívne zúčastňujú týchto podujatí, o čom svedčí každoročný narastajúci počet účastníkov. Toto fórum sa neuzatvára len do priestoru Európskej únie, ale prizýva i predstaviteľov ostatných európskych krajín, s ktorými sa snaží riešiť všeobecné i každodenné problémy. V neposlednom rade sa tak vytvára veľmi dôležitá odborná sieť inštitucionálnych a personálnych vzťahov v celoeurópskom priestore.

Bratislava spolu s Viedňou hostila Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií v roku 2009 (European Heritage Heads Forum 2009)

Viac informácií na webových stránkach EHHF